Risikoen ved flytende atomkraftverk (atomubåter)

Ingen vil ha et atomkraftverk i nabolaget. Når en atomubåt anløper Haakonsvern er det i realiteten et flytende atomkraftverk som besøker oss.

Når det ropes varsku mot den faren som anløp av atomubåter representerer for nærområdene Loddefjord, Vadmyra, Mathopen og Hetlevikåsen er det særlig to reaksjoner som er typiske. Enten at dette er helt ukjent for folk, eller at det ikke er noe problem – «det har aldri skjedd noen ulykke før». Men at det ikke har skjedd noen ulykke hittil er ingen garanti for at det ikke kan inntreffe i fremtiden, og særlig om antall anløp fortsetter å stige.

Twittermelding fra U.S. European Command i Stuttgart om at atomubåten USS “Minnesota” laster torpedoer på Haakonsvern

Både Fylkeskommunen og Bergen kommune laget i 2014 ROS-analyser (Risiko- og sårbarhetsanalyser) der faren ved anløp av reaktordrevne fartøy til Haakonsvern ble vurdert. Vurderingen var at det er mindre sannsynlig eller usannsynlig at det kan skje en atomulykke i forbindelse med slike besøk. Men analysene slår samtidig fast at hvis en ulykke skjer vil det medføre alvorlige konsekvenser for miljø, liv og helse (akutte stråleskader) og materielle verdier.


Både Fylkeskommunens og Bergen kommunes ROS-analyser er imidlertid i ferd med å bli utdaterte. Haakonsvern besøkes av flere reaktordrevne fartøy nå enn da analysene ble laget. Både Fylkeskommunens og Bergen kommunes ROS-analyse har i tillegg den svakhet at de utelukkende vurderer faren for ulykker når atomubåtene ligger ved kai på Haakonsvern. Faren ved at disse store farkostene operer i en trang skjærgård til og fra marinebasen tar de ikke høyde for.

Statens strålevern advarer

Statens strålevern har allerede sagt fra om at flere anløp gir økt risiko for ulykker. « – Alle atomreaktorer kan jo bli utsatt for uhell. Når de i tillegg er om bord i et fartøy vil det alltid være en risiko for grunnstøtinger, kollisjon eller lekkasje», sa seksjonssjef for beredskap i DSA Astrid Liland til NRK i 2018.

I en egen rapport fra Statens strålevern sies det at «økningen i anløpene til Norge medfører en økt risiko for at Norge kan bli berørt av en større eller mindre hendelse i et reaktordrevet fartøy. Grunnstøting, kollisjon, lekkasje, brann eller alvorlig reaktorhavari vil kreve håndtering fra norske myndigheter.»

I desember 2017 ba Helsedirektoratet alle kommuner i Norge om å skaffe seg jod-tabletter for å begrense eller hindre skade ved en atomulykke.

Radioaktive utslipp

En eksplosjonsulykke i en atomubåt ved kai kan føre til utslipp tilsvarende 10-15 % av mengden radioaktivt materiale som spres etter eksplosjon i et atomkraftverk. Dette ifølge analysen fra Fylkeskommunen. I Bergen kommunes ROS-analyse heter det at det «er størst risiko knyttet til fartøy som ligger til kai ved Haakonsvern. Denne risikoen er i hovedsak knyttet til utslipp av radioaktive partikler.» Det har ikke vært registrert ulykker i forbindelse med slike besøk til Haakonsvern, men det er kjent at det har vært hendelser med reaktordrevne fartøy andre steder i verden, skriver kommunen.

Selv om sannsynligheten for ulykker vurderes til «mindre sannsynlig» anbefales det å «oppfordre nasjonale myndigheter til å vurdere nødvendigheten av at atomdrevne fartøy tas inn til en havn som ligger midt i et bysamfunn».

Signer opprop: Vi krever at Haakonsvern stenges for anløp av atomubåter

Hvilken beredskap finnes?

Fylkeskommunens analyse «Atomulykker og radioaktiv stråling» (FylkesRSOHordaland, 2014) oppgir at det er iverksatt tiltak.

« … måleutstyr for rask detektering av radioaktivt stoff på og nær orlogsstasjonen er på plass ved Haakonsvern og er kjeda mot Statens strålevern. … Skulle det skje uhell, plasserer Sivilforsvaret ut ei eller fleire Radiac-grupper for detektering av radioaktivt materiale. Dei kan òg på kort varsel plassere ut og bemanne ein dekontamineringsstasjon til reinsing av eventuelt forureina personar i samband med spreiing av radioaktivt stoff», heter det.I en fersk reguleringsplan utarbeidet av Norconsult er det gjort en sårbarhetsvurdering ved en atomulykke på Haakonsvern. Vadmyra og Loddefjord er blant de områdene som er omfattet av nødvendige og etablerte beredskapstiltak.

Ulykker skjer og kommer til å skje igjen

For å komme inn til Haakonsvern må atomubåtene inn en sterkt trafikkert skjærgård. Dette er høyrisikoområde for kollisjoner, vi husker alle den «usannsynlige» ulykken med fregatten «Helge Ingstad». Selv de mest avanserte maritime fartøyer er regelmessig involvert i ulykker, også ubåter.

Her er noen nylige hendelser der ubåter har vært involvert:
– I 2020 kolliderte det norske handelsskipet «Hoegh London» og den sørkoreanske marinens Jang Bogo-klasse ubåt nær Gadeokdo-øya i Sør-Korea
– I 2019 omkom 14 personer i en brann på en russisk ubåt som undersøkte havbunnen nær Arktis. Fartøyet hadde atomreaktor
– I 2016 kolliderte «HMS Ambush» – en atomdrevet angrepsubåt- med et handelsskip i Gibraltarstredet
– I 2009 kolliderte to atomubåter i Atlanterhavet– den britiske «HMS Vanguard» og den franske «Triomphant».

Det har skjedd flere ulykker med russiske atomubåter. Målinger ved atomubåten «Komsomolets», som sank for 30 år siden, viser radioaktive verdier nær en million ganger høyere enn i vanlig sjøvann. Radioaktive stoffer kan tas opp i næringskjeden og bidra til at fisk og andre marine organismer blir forurenset. Hva vil skje om en atomubåt forulykker i våre fjæresteiner hvor fiske og fiskeoppdrett er en økonomisk bærebjelke?

Ulykker skjer og kommer til å skje igjen.

Kilder: «Atomulykker og radioaktiv stråling» FylkesROSHordaland, 2014, «ROS-analyse Bergen», 2014, «Risiko-og sårbarhetsanalyse (ROS) Reguleringsplan Frieda Fasmers Minne», Norconsult 08.06.2020, «Økt fare for atomulykker – ber kommunene skaffe jodtabletter som kan hindre kreft», nrk.no 12.12.17, «Fordobling av allierte atomubåter utenfor Norge», nrk.no 19.10.18, «Endringer i trusselbildet», Strålevernrapport 2018:10, «List of submarine incidents since 2000», wikipedia.org

One thought on “Risikoen ved flytende atomkraftverk (atomubåter)

  1. Jeg var selv u-båt gast under militærtjenesten (KNM Uthaug) base på Marineholmen i Bergen. Etter en øvelse fulgte den amerikanske atomubåten USS Skate inn til Skoltegrunns kaia i Bergen sentrum og lå der i flere dager.

Leave a Reply