Appell ved Susanne Urban fra IKFF

«Internasjonal kvinneliga for fred og frihet/IKFF-Bergen har henvendt seg til hver enkel bystyrerepresentant og til nasjonale myndigheter med oppfordring om å redegjøre for vår trygghet i tilfelle atomforurensning. Vi fikk ingen svar.»

Susanne Urban fra Internasjonal Kvinneliga for Fred og Frihet (IKFF) holdt denne appellen på markeringen mot anløp av atomubåter til Haakonsvern marinebase lørdag 20. mars:

Susanne Urban, Internasjonal Kvinneliga for Fred og Frihet

Vi har arbeidet med ulike informasjonskampanjer mot atomubåter i matfatet vårt siden 2015. Norge har 103.000 km kystlinje, tilsvarende 2,5 ganger rundt ekvator. Dermed blir FNs bærekraftmål nr.14 spesielt viktig for oss: “Bevare og bruke hav og marine ressurser på en måte som fremmer bærekraftig utvikling”. Men Statens strålevern advarer i sin rapport allerede i oktober 2018: ”Økningen i anløpene til Norge medfører en økt risiko for at Norge kan bli berørt av en større eller mindre hendelse i et reaktordrevet fartøy. Grunnstøting, kollisjon, lekkasje, brann eller alvorlig reaktorhavari vil kreve håndtering fra norske myndigheter.”

Hvordan ”håndteres” et eventuelt radioaktivt utslipp til havs? Internasjonal kvinneliga for fred og frihet/IKFF-Bergen har henvendt seg til hver enkel bystyrerepresentant og til nasjonale myndigheter med oppfordring om å redegjøre for vår trygghet i tilfelle atomforurensning. Vi fikk ingen svar.

De nordlige havområdene inneholder enorme ressurser. Fiskerinæringen utgjør ryggraden i kyst-Norge. Fiske, havbruk og foredling sysselsetter over 30.000 personer. Med en eksportverdi på 99 milliarder kroner i 2018, er produksjon av fisk og fiskeprodukter Norges nest største eksportnæring. Derfor må vi forvalte havets levende ressurser på en forsvarlig og bærekraftig måte, fritt for forurensning fra oljesøl, plast, medisiner, gruveslam og – uten radioaktivitet. Radioaktivitet akkumuleres, og får størst konsentrasjon på toppen av næringskjeden. Der er vi.

Og vi sier NEI TIL ATOMUBÅTER I NORSKE FJORDER! Et liv med radioaktiv forurensning er ikke lenger et godt liv. Det er den bitre lærdommen fra radioaktivt forurensede områder etter Tsjernobyl- og Fukushimaulykken, og fra områder der missiler med utarmet uran har brukt i krig.

Til slutt tre punkter til:

1.Det nytter å engasjere seg – jo flere som melder seg inn eller blir aktive i en fredsgruppe, jo større blir sjansene for å vinne fram med kravene om atomvåpenfrie hav. Flere skotske fjorder har blitt ‘no-og-zone for nuclear-subs’, fordi kommunene langs fjorden ikke kunne påvise dugelig beredskap i tilfelle radioaktive utslipp.

2.Atomvåpen er nå forbudt: I februar ’21 trådte FNs globale atomvåpenforbud i kraft. Det betyr at all befatning med atomvåpen er nå forbudt etter internasjonal lov. Selv om Norge ikke har signert loven må vi ta opp anløp av fartøy med atomvåpen på nytt.

3.Våpenkappløp mellom Nato-land og Russland innbefatter også utvikling av nye typer atomvåpen. Dette må stanses. Trafikken av atomubåter i norske fjorder må stanses. Vi kan ikke gjemme oss bak Norges medlemskap i Nato – men heller gjøre som italienske havnearbeidere som nektet å losse krigsmateriell som skulle fraktes til Midtøsten.

NEITIL ATOMUBÅTER I NORSKE FJORDER!

Signer oppropet: Vi krever at Haakonsvern stenges for anløp av atomubåter

Leave a Reply