Forsvaret hemmeligstemplet analyse om farene ved atomubåter

Analysen kom i mars og er holdt hemmelig! Antikrigs-Initiativet har tilgang på en sladdet versjon, som er merket «Unntatt offentlighet».

«USAs stormaktspolitikk i Arktis øker faren for en alvorlig atomulykke i Norge. I Tromsø kan konsekvensen for kommunens innbyggere bli alvorlig», skriver NRK.

Før atomubåtene kan legge til kai i Tromsø måtte Forsvaret lage en risiko- og sårbarhetsanalyse. Den skulle blant annet kartlegge konsekvenser av ulykker og anbefale tiltak. Atomhendelser ved anløp av reaktordrevne fartøy kan få store konsekvenser for befolkningen, miljøet, infrastrukturen og næringslivet der hendelsen inntreffer, sies det i analysen. Personell fra Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO), Forsvarets ABC-skole (FABCS) og Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) leverte analysen på 79 sider i mars.

Resultatet er holdt hemmelig. Vi har imidlertid lest en sladdet versjon av analysen der store deler av teksten er fjernet. Her er noe av det vi fant:

 • Det har vært en betydelig økning i antall anløp av militære reaktordrevne fartøy til norske farvann de siste årene. I 2015/2016 var det 10-15 anløp i året. Nå gjennomføres det 30-40 anløp av allierte reaktordrevne ubåter hvert år … Økningen i anløpene til Norge medfører en økt risiko for at Norge kan bli berørt av en større eller mindre hendelse i et reaktordrevet fartøy. Grunnstøting, kollisjon, lekkasje, brann eller alvorlig reaktorhavari vil kreve håndtering fra norske myndigheter.
 • Konsekvensene fra spredning i havet vil i hovedsak gjelde skader på maritimt liv og forurensning av matvarer (fisk og andre sjødyr) … Selv om det er vanskelig å kvantifisere opptak i fisk og skadevirkningene i sjø, er det tydelig at flere fiskeplasser, fiskemottak og gyteplasser kan bli påvirket av et eventuelt utslipp.
 • Konsekvenser som følge av radioaktivt utslipp i luft (gamma- og betastråling): Doseverdiene fra spredningssimuleringene kommer ikke opp på nivå der det forventes akutte effekter fra strålingen på mennesker. Eventuelle helseeffekter vil dermed kunne være økt sannsynlighet for utvikling av kreft og genetiske skader. Like fullt bør tiltakene beskrevet i punkt 10.1.4 innføres, med den økonomiske belastningen det har, samt den innvirkning det har på mennesker …

  Grønn sone a) Begrense bruk av lekeplasser og parker b) Rens av flater innendørs c) Rens av maskiner og kjøretøy

  Gul sone a) Skjerming og delvis skjerming innendørs b) Beskyttelse av råvarer og råprodukter c) Beskyttelse av fabrikker og produksjonsfasiliteter d) Delvis forbud mot matvarer og andre naturprodukter e) Inntak av jod tabletter for barn og gravide f) Vask av flater innendørs g) Rens av bebygde områder h) Begrene bruk av naturområder

  Rød sone a) Skjerming innendørs b) Etablere sikkerhetssoner med adgangskontroll inn til forurenset område c) Umiddelbar evakuering

  Innenfor en radius av 600 meter fra ulykkesstedet (Rød sone) blir det altså innført umiddelbar evakuering.

Bergenserne skal vite at konsekvensene er de samme for dem. Haakonsvern er nemlig eneste permanente havn for allierte atomubåter som anløper Norge. Det er bare å ta frem passeren, markere en radius på 600 meter rundt Haakonsvern (Rød sone) og forberede alle som bor innenfor denne sonen på umiddelbar evakuering.

Kilder:

«Ann Helen bor ved en ny atomhavn: – Om man ikke har informasjon, så lager man sin egen», nrk.no 08.04.21, «Umiddelbar evakuering»,Nordlys 07.04.21, «Umiddelbar evakuering», Nordlys 07.04.21, «Risiko- og sårbarhetsanalyse. Anløp av reaktordrevne fartøy til Grøtsund havn», mars 2021

Leave a Reply