Ingen atomubåter i norske havner!

Appell ved Terje Alnes, sekretær i Antikrigs-Initiativet, på demonstrasjon på Torgalmenningen, Bergen 26. juni 2021

Militær styrkeoppbygging i nord fører til hyppigere besøk av allierte atomubåter. Det er snakk om en tredobling på få år. Både amerikanske, britiske og franske reaktordrevne ubåter trafikkerer utenfor norskekysten. Slike ubåttokt er innhyllet av hemmelighold.  Opplysninger skjermes av hensyn til nasjonale forsvars- og sikkerhetsinteresser. Dermed er vi ofte uvitende om hva som foregår. Dette er nok bekvemt for myndighetene, for da slipper de ubehagelige spørsmål fra bekymrede innbyggere.

Mens anløp av atomubåter til Tromsø har vært en stor politisk sak i Nord-Norge i lang tid, er anløp av atomubåter til Haakonsvern nærmest en ikke-sak. Hvorfor det?

En av Nord-Europas største maritime militærbaser er altså plassert 8 km fra her vi står nå. Haakonsvern er den eneste permanente havn for allierte atomubåter i Norge. Mange av de samme argumentene som er fremført mot at atomubåter skal benytte en havn nær Tromsø sentrum kan overføres til Haakonsvern og Bergen.

I Tromsø er det USA som har presset på for å gjøre en sivil havn om til en atomubåthavn, det er altså ikke norske myndigheter som har ivret for dette. Kommunestyret sa nei, men de blei overkjørt og presset til å omgjøre vedtaket sitt.

I Tromsø har motstanderne av atomubåter avslørt at beredskapen i tilfelle en ulykke er helt utilstrekkelig. I løpet av de siste 30 åra har det kun en eneste gang blitt gjennomført en øvelse med innslag av en liten radioaktiv ulykke. Det har aldri vært gjennomført øvelser knyttet til en militær atomulykke. Den siste sivile beredskapsøvelsen i Tromsø blei gjennomført på Teams nå i vår …

Etter press fra Tromsøs folkevalgte måtte Forsvaret utarbeide en Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) før havnen kunne etableres. Da analysen forelå blei den likegodt hemmeligstemplet av Regjeringen! Noe som førte til at Tromsøs apotek raskt blei utsolgt for jod-tabletter …

Antikrigs-Initiativet har tilgang på en sladdet versjon av denne ROS-analysen, som er merket «Unntatt offentlighet». Atomhendelser ved anløp av reaktordrevne fartøy kan få store konsekvenser for befolkningen, miljøet, infrastrukturen og næringslivet der hendelsen inntreffer, sies det i denne analysen.
Det står at konsekvensene som følge av radioaktivt utslipp i luft vil føre til økt sannsynlighet for utvikling av kreft og genetiske skader. Det skisseres flere strakstiltak som må iverksettes ved eventuelle radioaktive utslipp. Innenfor en radius på 600 meter fra ulykkesstedet (det som kalles «Rød sone») innføres umiddelbar evakuering.

Bergenserne skal vite at konsekvensene er de samme for oss, omdet kommer radioaktive utslipp fra en atomubåt til kai ved Haakonsvern. Det er bare å ta frem passeren, markere en radius på 600 meter rundt Haakonsvern og forberede alle som bor innenfor denne sonen på umiddelbar evakuering.

Antikrigs-Initiativet har lest tilsvarende ROS-analyser knyttet til en ulykke for Loddefjord og Bergen og vi er ikke beroliget. ROS-analysen fra Tromsø er langt grundigere enn den som er utarbeidet her, der tar man også for seg konsekvensene for livet i havet, noe som ikke nevnt i risikoanalysen for Haakonsvern. Statens strålevern sier at det er økt risiko for ulykker forbundet til den økte trafikken av atomubåter langs norskekysten: Grunnstøting, kollisjon, lekkasje, brann eller alvorlig reaktorhavari vil kreve håndtering fra norske myndigheter.»

Flere fiskeplasser, fiskemottak og gyteplasser kan bli påvirket av et eventuelt utslipp, står det i ROS-analysen fra Tromsø. Skal vi fortsette å gamble med fiskeri- og havbruksnæringen på denne måten?

Målinger ved atomubåten «Komsomolets», som sank i Barentshavet for mer enn 30 år siden og ligger på 1.700 meters dyp, viser radioaktive verdier nær en million ganger høyere enn i vanlig sjøvann. Her tillater vi altså at slike store, reaktordrevne farkoster manøvrerer inn i en trang skjærgård.

Ulykker skjer. Også utenkelige ulykker skjer, her er det nok å nevne «Helge Ingstad». Vi bare minner om at folk i Nord-Hordaland forgjeves har kjempet for å heve vraket av den tyske ubåten U-864 som har ligget på havbunnen utenfor Fedje siden 1945. Den ligger på 150 meters dyp i to store deler, med totalt 67 tonn kvikksølv i lastekjølen.

Etter vår oppfatning representerer atomubåtene en trussel mot Bergens befolkning og vi må kreve at slike reaktordrevne fartøy ikke slippes inn i tett befolkede områder. Hvem vil egentlig ha et flytende atomkraftverk i nabolaget?

Miljøpartiet De Grønne tok opp saken med atomubåter til Bergen i bystyret i 2013 og partiet Rødt reiste den på nytt i januar i år. Men noe stor oppmerksomhet har spørsmålet ikke fått. Derfor tok Antikrigs-Initiativet tak i dette for et halvår siden og vi har jobbet jevnt og trutt for å opplyse folk om den risikoen som disse anløpene representerer. Vi har lagt ut et opprop til signering der vi krever at Haakonsvern stenges for anløp av atomubåter. Hittil har 13 organisasjoner og over 300 enkeltpersoner skrevet under på dette, og vi fortsetter kampanjen.

Så er spørsmålet: Har disse atomubåtene atomvåpen om bord?

Forsvarets Forskningsinstitutt skriver at «de reaktordrevne militære fartøyene er blant de største og mest slagkraftige fartøyene som finnes. De fleste kan utrustes med kjernevåpen».

Norske myndigheter forutsetter at allierte fartøy ikke har atomvåpen ombord ved anløp i norsk hav, men har aldri foretatt inspeksjon for å få bekreftet at denne reservasjonen mot atomvåpen respekteres.

Informasjon om kjernefysiske våpensystemer er hemmeligstemplet. Alt AKI vet er basert på informasjon som er lekket av militære kilder og publisert av bekymrede forskere. Det foregår en modernisering av atomvåpenarsenalet, og utvikling av mindre, taktiske atomvåpen inngår i dette. I noen militære kretser er det en forestilling om at disse mindre atomvåpnene kan brukes, uten at vi dermed får et globalt ragnarok.

Federation of American Scientists sier at det siden 2018 ser ut til at det er utviklet en modernisert versjon av atomstridshoder som også kan utplasseres på angrepsubåter i Virginia-klassen, som kommer til Haakonsvern. Vår holdning er at vi ikke kan vite om atomubåtene som anløper Haakonsvern har taktiske atomvåpen om bord. Bare en inspeksjon med riktig utstyr kan avgjøre om kjernefysiske stridshoder er om bord eller ikke. Bare slik kan vi opprettholde posisjonen om at atomvåpen ikke skal være utplassert i Norge.

I diskusjonen rundt atomubåthavnen i Tromsø uttalte en russisk ekspert til NRK at atomubåter til kai i Tromsø er angrepsmål i en krigssituasjon. Når allierte atomubåter anløper tett befolkede områder utsetter vi derfor sivilbefolkningen for fare, som en stor miljøtrussel i fredstid og atskillig større fare i krigstid.

Dette vil Antikrigs-Initiativet ha slutt på ved rett og slett å si nei til anløp av atomubåter i norske havner.

Inntil det skjer krever vi at ubåtene inspiseres for atomvåpen.

Leave a Reply