Opprop: Nei til den nye baseavtalen med USA

– Norsk sikkerhetspolitikk har vært valgkampens «glemte» sak. 
– Baseavtalen som Solberg-regjeringen har inngått med USA, har vært et ikke-tema.
– Avtalen vil binde Norge enda sterkere til USAs militære maktspill og stormaktsrivalisering.
– Avtalen vil forverre et allerede spent naboforhold til Russland.
– Før avtalen kan inngås må det avklares om den er i strid med Grunnlovens 
§ 25.


USA/NATO har allerede 15 ganger så store militærbudsjett som Russland. Regjeringen Solberg har likevel inngått en avtale med USA som vil gi dette landet rett til å bygge egne militærbaser på flystasjonene Sola, Rygge og Evenes. Ifølge denne avtalen gir Norge fra seg innsyn og kommandomyndighet over militær virksomhet på norsk jord. USA vil få lande og ta av med bombefly. Atomubåter skal få anløpe Tromsø havn. Avtalen vil føre til økt spenning i forhold til Russland. Det vil øke den internasjonale spenningen. Det er ikke i norsk interesse.

Denne baseavtalen kan stride mot Grunnlovens krav om at regjeringen har øverste befaling over forsvarsmakten i Norge (Grl.§25). Avtalen skal forelegges det nyvalgte Stortinget. 

– Stortinget må forkaste baseavtalen med USA!

Signer oppropet her

Initiativet er organisert og utformet av NOBEL PEACE PRIZE WATCH – nobelwill.org.

Oppropet trykkes bl.a. som en helside i Aftenposten med underskrifter lørdag 4. september.

NÆRMERE BEGRUNNELSE:

Etter en serie militære katastrofer i utviklingsland, senest Afghanistan, trengs en grundig nyvurdering av vår sikkerhetspolitikk. Sanne venner av USA bør hjelpe landet med å befri seg fra den voldskultur som så alt for lenge har fått dominere, både i utenrikspolitikken og på hjemmebane. Det må bli slutt på meningsløse kriger og enorme menneskelige lidelser.

Landene er låst i en dypt irrasjonell pengebruk. Det må bli slutt på at vi ruster opp for å krige og vinne, vi trenger en aktiv politikk for å unngå nye kriger. Menneskehetens overlevelse krever samarbeid og global solidaritet, ikke nye kvantesprang i militærteknologi. Etter en global traktat av 1968 har landene plikt til total nedrustning, også av atomvåpen. Norge må snarest ta initiativ i Sikkerhetsrådet for å få avtaleforpliktelsen (NPT, Art. VI) oppfylt.

Landenes evige kapprustning kan aldri gi varig og troverdig sikkerhet, men den vil aldri stanse av seg selv. Med de mange alvorlige trusler mot menneskehetens fremtid har vi rett og slett ikke råd til å fortsette som før, vi trenger politikere som søker alternativer og tar aktive skritt til å befri verden for videre kapprustning. USAs nye president, Joe Biden, fortjener ros for sine planer om å gjenoppbygge et nedslitt og forgjeldet USA, men han trenger også penger. Et Norge som vil USA vel bør tilrå landet å gjøre andre land til venner gjennom samarbeid, snarere enn å bombe seg til uvenner.

Det er på tide å slå av autopiloten, Norge må undersøke drivkreftene, målene, og resultatene av dagens sikkerhetspolitikk. Stortingsvalget i september må gi oss folkevalgte som vil satse på globalt samarbeid, etterlevelse av FN-paktens forbud mot militær voldsbruk, og respekt for statenes likeverd, selvstendighet og integritet.

Leave a Reply