Antikrigs-Initiativet: Baseavtalen er en trussel mot freden

(Høringssvar fra Antikrigs-Initiativet på forslag om gjennomføring av tilleggsavtale om forsvarssamarbeid mellom Norge og USA)

Stortinget må avvise regjeringen Solbergs tilleggsavtale om forsvarssamarbeid mellom Norge og USA

Dette er ikke en del av av NATO-forpliktelsene til Norge, men en bilateral avtale med USA. Den nye avtalen innebærer:

– opprettelse av fire amerikanske militærbaser på norsk jord: Tre flybaser – på Rygge, Sola og Evenes, og en marinebase ved Ramsund Orlogsstasjon
– en total endring av norsk basepolitikk, slik den har lagt fast siden inngåelsen av NATO-medlemskapet i 1949
– et klart brudd på norsk sjølråderett

Om disse basene blir en realitet er det ikke et bidrag til forsvaret av Norge, men derimot et ledd i USAs strategi for å nedkjempe Russland. Rand Corporation uttrykker dette klart i sin rapport fra 2019, der det heter at målet for USA er “å forstrekke og destabilisere Russland”, med økonomiske sanksjoner og etablering av militærbaser i NATO-land. Rand Corporation – en 70 år gammel tenketank finansiert i stor grad av US Department of Defence, US Army, US Air Force og US Homeland Security – har ikke Norges interesser i tankene. De er påvirkningsagenter for det amerikanske militær-industrielle komplekset inn mot amerikanske beslutningstakere.

Amerikanske militærbaser i Norge er ikke i det norske folks interesse

Det norske Forsvaret blir mer og mer integrert i USAs aggressive, globale strategi og mindre og mindre en institusjon med oppgave å forvare vårt territorium i tilfelle av et militært angrep. I økende grad settes norske innsatstyrker inn i NATOs “out-of-area” operasjoner og også nå direkte underlagt amerikansk kommando, slik fregatten KNM “Fridtjof Nansen” for øyeblikket er, som støtteskip for det amerikanske hangarskipet USS “Harry S Truman”.

Dersom denne “baseavtalen” vedtas vil de fire basene i Norge inngå i et verdensomspennende nettverk av amerikanske militærbaser. USA har nylig inngått liknende avtaler med flere østeuropeiske land: Polen, Litauen, Latvia, Estland, Ungarn, Bulgaria og Romania. Som et land med grense mot Russland blir Norge dermed et ledd i en sammenhengende kjede av amerikanske baser i Russlands naboland.

Disse basene øker den militære spenningen, de legger til rette for krig, og basene fører til økt militarisme ved at motparten (Russland) er nødt til å svare med økte militærbudsjetter. Å åpne for fremmede lands baser på norsk jord øker farene for et militært angrep på Norge, ved at vi kan trekkes inn i konflikter som vi i utgangspunktet ikke er en del av. I tillegg vil den økte militære aktiviteten som basene innebærer medføre massive klimautslipp.

Vend tilbake til prinsippene i FN-pakten

Norge og USA har ikke sammenfallende sikkerhetsinteresser. Norges viktigste forsvarspolitiske virkemiddel har vært et godt naboskap med Russland, basert på militær lavspenning. Den nye avtalen representerer et klart brudd med dette.

Antikrigs-Initiativet ber Norge om å vende tilbake til prinsippene som vi finner i FN-pakten. I artikkel 1 – om de Forente Nasjoners formål – heter det:
“Å opprettholde internasjonal fred og sikkerhet, og i dette øyemed å treffe effektive, kollektive tiltak for å hindre og fjerne trusler mot freden og å undertrykke angrepshandlinger eller andre fredsbrudd, og å sørge for at internasjonale tvister eller situasjoner som kan lede til fredsbrudd, blir ordnet eller bilagt ved fredelige midler i samsvar med rettferdighetens og folkerettens prinsipper.”

Vi anser denne avtalen som en trussel mot freden. Antikrigs-Initiativet ber derfor om at Stortinget avviser avtalen.

One thought on “Antikrigs-Initiativet: Baseavtalen er en trussel mot freden

Leave a Reply