Stortinget må avvise baseavtalen med USA

Stortinget skal til våren ta stilling til om USA skal få etablere 4 militærbaser på norsk jord – på flyplassene Rygge, Sola, Evenes og Ramsund orlogsstasjon. Den solide, borgerlige avisa Aftenposten skriver at den nye avtalen om forsvarssamarbeid mellom Norge og USA – baseavtalen – gir amerikanerne et historisk militært fotfeste i Norge.

Appell ved Terje Alnes på markering mot baseavtalen, i Bergen 19. februar 2022. Foto: Dave Watson.

Ifølge avisa skal amerikanske avdelinger få operere i Norge som om de var i USA. Amerikanerne skal ta med eget utstyr til basene, som Norge ikke får innsyn i. Amerikanske militære og sivile skal kunne reise fritt inn og ut av landet. USA skal være politi for egne soldater og sivile, også om de begår lovbrudd på fritida, utenfor basene. Det betyr at Norge avgir nasjonal sjølråderett og i praksis reserverer deler av norsk territorium til en fremmed makt.

Den internasjonale juristorganisasjonen ICJ advarer om at baseavtalen kan føre til at fanger blir torturert på norsk territorium, uten at den norske staten kan gripe inn. ICJ sier at Norge og USA er «på helt forskjellige planeter» når det gjelder hva folkeretten tillater, særlig i krig og konflikt. Juristorganisasjonen viser til eksempler på at USA har brukt baser de har i allierte land, i forbindelse med transport og tortur av fanger tatt i den såkalte «krigen mot terror». Det kan også skje i Norge slik avtalen nå er utformet.

Norge har undertegnet internasjonale avtaler mot masseødeleggelsesvåpen og mot bruk og lagring av landminer og klasevåpen. USA er ikke med på disse avtalene. Nei til atomvåpen og Norske leger mot atomvåpen har sagt at baseavtalen øker faren for utplassering av atomvåpen på norsk jord, at avtalen kobler Norge tettere til USAs atomstrategiske infrastruktur, og at den kan føre til at norsk atomvåpenpolitikk settes til side i en krisesituasjon.

Baseavtalen vil øke den militære spenningen i Nordområdene, stikk i strid med norske interesser. Baseavtalen binder Norge enda sterkere til USAs militære maktspill og stormaktrivalisering. Den bygger på en feilslutning om at lille Norge har sammenfallende sikkerhetsinteresser med supermakten USA.

Vårt viktigste sikkerhetspolitiske virkemiddel har historisk sett vært å ha et godt naboskap med Russland, basert på militær lavspenning i nord. Det som nå skjer er det motsatte. Antikrigs-Initiativet ber derfor Stortinget holde fast på baseerklæringen fra 1949, der det slås fast at det «ikke vil bli åpnet baser for fremmede lands stridskrefter på norsk territorium så lenge Norge ikke er angrepet eller utsatt for trusler om angrep».

Stortinget må si NEI til baseavtalen med USA!


(appell holdt av Terje Alnes på markering mot baseavtalen, i Bergen lørdag 19. februar 2022)

Leave a Reply