Diane Berbain – appell på Nasjonal aksjonsdag mot baseavtale med USA

Norge må arbeide for fred og mot en politikk som øker faren for krig i Norge og internasjonalt. Dette gjør vi ved å si nei til baseavtalen.

Baseavtalen er en bilateral avtale mellom Norge og USA, verdens største militærmakt, og skal behandles av Stortinget før sommeren. Baseavtalen vil berøre flere områder som Sola flystasjon sammen med Rygge, Evenes og Ramsund, som vil bli et såkalt omforent område.

«Omforente områder» er et konsept som gir amerikanske styrker ubetinget tilgang og bruk av disse for en rekke formål. Dette betyr å gi fra oss suverenitet på norsk jord. Baseavtalen innebærer fast stasjonering av amerikanske soldater i fredstid. Dette er i strid med norsk basepolitikk.

Avtalen kan også innebære at det blir stasjonert atomvåpen på norsk jord. Dette er et brudd med tradisjonell norsk avspenningspolitikk. Amerikanske baser i Norge vil øke spenningen mot Russland. Det er i vår interesse å ha et godt forhold til nabolandet i øst. Flybaser og permanent tilstedeværelse vil kunne forstås som en mer aggressiv atferd fra norsk side. I tillegg er det en helt klar endring i norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk. Norge må føre en avspenningspolitikk og ikke føre en politikk som gir økt spenning i nordområdene.

Den amerikanske basepolitikken har støttet opp om amerikansk krigføring i land som Irak, Libya og Afghanistan. Historien har vist oss at veien mot trygghet og sikkerhet kan ikke oppnås med militære midler. Sikkerhet og trygghet må søkes gjennom samarbeid, tillit og lavspenning.

Norge må si nei til SDCA-avtalen og fortsette sin politikk for godt og sikkert naboskap med Russland. Denne avtalen som vil plassere amerikanske soldater og utstyr nær grensen til Russland vil bli oppfattet som en uvennlig og truende handling. Det er i Norges og i verdens interesse å satse på helt andre virkemidler for å få fred og frihet.

Vi må si nei til amerikanske baser på vårt territorium. Vi er glad for å delta i markeringene mot baseavtalen på den nasjonale aksjonsdagen i dag.

Leave a Reply