Globale kvinner for fred forent mot NATO

Deklarasjon for fred

Signer deklarasjonen her

Vi er kvinner fra hele verden, som føler dyp kjærlighet for planeten vår. Vi verner om de universelle prinsippene om likhet, rettferdighet og fred som stadfestes av FN-pakten og Verdenserklæringen om menneskerettigheter; vi kjemper for stadfestelse av kvinners rettigheter og menneskerettigheter, mot alle former for vold, utnyttelse og diskriminering. I flere tiår har vi vært engasjert i søken etter global fred, etter en ny verdensorden som avskaffer krig. Vi er innforstått med rollen som kapitalismen spiller i å generere militarisme og krig, og vi ønsker en ny, ikke-militarisert sikkerhet, for å sikre livet og helsen til nåværende og fremtidige generasjoner på planeten vår – og for planeten selv.


Vår ambisjon for fred er i dag truet av et eskalerende våpenkappløp og risikoen for atomkrig, styrkingen av militære allianser og militariseringen av internasjonale relasjoner. Alt dette øker risikoen for å føre menneskeheten mot en katastrofe. NATOs beslutninger siden 1991 har i stor grad vært ansvarlig for utviklingen av denne globale konfrontasjonen. Det siste stadiet i denne politiske prosessen er det såkalte nye strategiske konseptet, vedtatt på NATOs siste toppmøte for statsoverhoder i Madrid i 2022.

Det nye strategiske konseptet fortsetter å etablere roller og oppgaver som går langt utover NATOs opprinnelige ‘defensive’ formål, og overtar funksjoner og oppgaver som er FNs eneansvar. Det stadig mer globale NATO, som handler i de velstående nasjonene i «Vesten» sine interesser, har utvidet sine aktiviteter helt til Stillehavet. Den søker å påtvinge en “sivilisasjonsmodell” langt utenfor det euro-atlantiske området som var gjeldende i den opprinnelige traktaten. Det nye strategiske konseptet er fullstendig i strid med “Helsingfors-ånden” som søker fredelig samarbeid mellom stater og avvisning av trusler eller bruk av makt.

Denne offensive omstillingen av NATO står i sterk kontrast til de konstitusjonelle prinsippene til mange av medlemslandene. Ofte godkjent uten samtykke fra nasjonale parlamenter, er den også i strid med det åpenbare ønsket om fred til så mange av folkene i NATO-statene. Mens mange står overfor en alvorlig levekostnadskrise, er regjeringene pålagt av NATO å øke militærutgiftene selv utover 2 % av BNP, for å møte den pågående vanvittige opprustningen. Dette er ofte ledsaget av økende autoritære tendenser, og gjenoppveksten av nyfascistiske, nasjonalistiske, fremmedfiendtlige og sexistiske ideologier, oppmuntret av en stadig mer militarisert kultur.

NATO sitt neste toppmøte for statsoverhoder finner sted i Vilnius, Litauen, 11. og 12. juli. Det nye strategiske konseptet vil bli ytterligere utvidet og øke den global faren, og det vil være krav om ytterligere økninger i militærutgifter. Det skal opprettes et spesielt investeringsfond på 1 milliard euro, betalt av offentlige penger til oppstart og teknologisk fornyelse; dette vil åpent oppmuntre til å blande vitenskapelig utdanning og opplæring for unge mennesker med militær forskning. Toppmøtet i Vilnius vil også fremme en ny «kjønnstilnærming», som oppmuntrer til å fremme kvinner til topproller i NATO.

Som fredskvinner avviser vi NATO og dets verdenssyn. Det skaper ustabilitet og forverrer internasjonale konflikter. Det er uforenlig med prinsippet vårt om å ta vare på verden – et prinsipp som vi streber etter å få stadfestet globalt.

Kolonialismens og imperialismens tid er forbi. Tiden for Vestens krav om unipolar dominans og ‘moralsk overlegenhet’ er forbi. I dag ønsker vi velkommen en ny multipolar verdensorden basert på felles beslutninger, på sosial og miljømessig rettferdighet, på deling av ressurser og teknologier, på overgangen mot ingen militære arsenaler. Dette sa vi kvinner på fredstoppmøtet i Madrid i fjor. Vi vil bekrefte dette i anledning NATO-toppmøtet i Vilnius 2023.

Hva vil vi?

Vi møtes i Brussel, hjemmet til NATO-hovedkvarteret, for å si:

• NEI til globale NATO, Nei til stadig mer militariserte blokker, Nei til krig som en måte å løse internasjonale tvister på.

• Nei til militarisering av vitenskapelig forskning. Den yngre generasjonen har rett til en sekulær og demokratisk utdanning, inspirert av verdiene om fredelig sameksistens mellom folk og stater.

• Nei til involvering av kvinner i patriarkatets krigsplaner. Nei til «kjønnstilnærming» i NATO. Å sette kvinner i topproller i en krigsfremmende militær organisasjon vil ikke gjøre noe for å fremme prinsippene om likhet, rettferdighet og fred som ligger til grunn for kvinners kamp for frihet.

I stedet sier vi Ja, til å respektere de virkelige intensjonene i FN-resolusjon 1325 om kvinners deltakelse i fredsforhandlinger og fredsprosesser.

Vi planlegger å snakke om alt dette i Brussel. Vi arrangerer en åpen diskusjon 7. og 8. juli 2023, og vi inviterer kvinner fra hele verden til å bli med oss – enten de er fra NATOs medlemsland eller ikke.

Vi ønsker alle de som deler disse målene med oss velkommen – å tale for fred, liv og kvinnefrigjøring.


Leave a Reply