Skal vi leve av våpensalg?

Kan vi forsvare å ha en blomstrende næringsgren som produserer våpen og krigsmateriell? Er det ikke på tide å kreve et grønt skifte også for det mest destruktive av all industriproduksjon?

 

På oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har Samfunnsøkonomisk analyse (SØA) levert en rapport om 15 verdikjeder som har særlige styrker eller konkurransefortrinn i Norge. I rapporten «Verdikjeder i Norge» er «Våpen» et eget kapittel. Det overrasker muligens noen at våpenproduksjon defineres som en verdikjede, på linje med mat, energi, turisme osv. Men våpenproduksjon og –salg er noe Norge driver med i relativ stor stil.

Rapporten speiler situasjonen i 2018. Norge har i alt 33 virksomheter som produserer våpen, ammunisjon og annet militært utstyr. Produktene selges til både det norske forsvaret og eksporteres til andre land. Produksjonen kan kategoriseres i A-materiell (våpen og ammunisjon) og B-materiell (annet militært materiell). Høyteknologiske missiler og våpenammunisjon utgjør størsteparten av produksjonen i Norge.

Continue reading “Skal vi leve av våpensalg?”

AKI er blitt medlem av Norges Fredsråd

På representantskapsmøtet i Norges Fredsråd 28. mai ble Antikrigs-initiativet tatt opp som medlem. Norges Fredsråd er et sam­ar­beids­or­gan og en paraplyorganisasjon for norske fredsorganisasjoner. Målet er økt syn­lig­gjø­ring av freds­po­li­tiske stand­punkt i den offent­lige debat­ten. Over­ord­net skal Norges Fredsråd arbeide for bedre ramme­be­tin­gelser for norsk fredsarbeid.

Norges Fredsråd logo

Norske våpen, det nasjonale og dobbeltmoralen

Etter den 17. mai  bør me tenkje ekstra godt på ordet endring, og fremje likeverd , og solidaritet med dei fattige og marginaliserte, i Noreg og resten av  verda.

Krigar er ofte utført av vestvenlege regimer og med bruk av for det meste vestleg produserte våpen. Difor har me eit ansvar etter den 17. mai og ut frå vår fridomsdag å tenkja på dei krigar som me er ein del av. Noreg, via Nammo på Raufoss og Kongsberg Våpenfabrikk, håvar inn milliardar kvart år på våpen som veldig ofte havnar i konfliktområder. Begge våpenprodusentar melder om “produksjonsutfordringar under koronatida“, men produksjon og eksport held fram.

Med andre ord. Noreg er allereie ein verdsleiande våpeneksportør. Ingen andre land er i nærleiken av å eksportera 75 prosent av all produksjon, slik me gjer.

Nokre døme på Noreg sin våpen- og krigsaktivitet som ein må reflektera over når nettopp vår fridomsdag er over:

Døme 1: Selde våpen til krigsbrotsverk i Jemen

Norske våpenprodusentar selde i 2016 våpen, ammunisjon og anna militært materiell til over 100 millionar kroner til Dei foreina arabiske emiratar. Dei er skulda for krigsbrotsverk i Jemen. Eksporten held fram i 2017, og både utanriksminister Søreide og hennar førre statsråd Brende (begge H) forsikra alltid at det ikkje er noko som tyder på at norsk krigsmateriell har vore nytta i Jemen (NTB, jan. 2018). Men, kor mykje verdt er slike uttalingar?

VG omtalte på nyåret i 2018 ein video fra Houthi-opprørarane som visar ei norskprodusert undervannsdrone av typen Remus 600, med eit tydeleg Kongsberg Maritime-merke på sida, funne utanfor kysten av Jemen. Var det nokon som sa “goddag mann våpenskaft“?

Continue reading “Norske våpen, det nasjonale og dobbeltmoralen”

Klima- og miljøkonsekvenser av militarismen

Militarismen ødelegger klima og miljø: Denne samtalen mellom Åse Møller-Hansen fra Internasjonal Kvinneliga for Fred og Frihet (IKFF) og Terje Alnes fra Antikrigs-initiativet tar opp klima- og miljøkonsekvensene ved militær aktivitet.

– Visste du at FN på ti år ikke klarte å samle inn mer enn 10,3 milliarder dollar til sitt grønne klimafond, mens verdens stater brukte 1.900 milliarder dollar på  forsvarsbudsjettene bare i 2019?
– Visste du at militære CO2-utslipp er holdt utenfor internasjonale klimaavtaler?
– Visste du at Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet har advart mot økt risiko for en ulykke med allierte atomubåter langs norskekysten?
– Visste du at krigen i Irak har ødelagt store deler av jordbruksarealet og påført befolkningen skyhøye forekomster av kreft?