Uttalelse om situasjonen i Palestina/Israel

Antikrigs-Initiativet er fortvilet over situasjonen som har oppstått etter HAMAS angrep på Israel. 1.500 mennesker er allerede drept. Israel vil slå tilbake med enorm militær kraft, slik de alltid gjør når de angripes. Dette vil føre til at uskyldige sivile drepes i tusentalls. Samtidig er faren stor for at flere parter dras inn og at dette kan eskalerer til storkrig.

I denne situasjonen appellerer vi til den norske regjering om å gjøre det den kan for å få avsluttet krigshandlingene snarest, og bringe partene til forhandlingsbordet.

Det som nå skjer er bare enda en konsekvens av de overgrepene som den palestinske befolkningen har vært utsatt for siden 1948, da staten Israel ble grunnlagt. Den gang ble 750.000 palestinere fordrevet fra sine landsbyer, og tvangsplassert i Gaza og på Vestbredden. I årene etterpå har jødiske settlere overtatt palestinske områder bit for bit, med støtte fra den overlegne israelske militærmakten.

Den humanitære situasjonen for palestinerne er i dag prekær. HAMAS vet at de aldri kan beseire Israel militært. Disse angrepene er derfor mest et uttrykk for den desperasjonen palestinerne opplever, som et folk uten framtidsutsikter, og sviktet av det internasjonale samfunnet som i praksis godtar den israelske undertrykkingen.

Samtidig viser de siste dagenes hendelser at den israelske befolkningens trygghet aldri kan sikres med militære midler. Til tross for at Israel er ett av verdens mest militariserte samfunn og besitter en overlegen militær slagkraft, hvor også atomvåpen inngår, makter de altså ikke å forhindre at egne innbyggere blir drept.

Fred og sikkerhet kan bare oppnås gjennom forpliktende politiske avtaler der Israels okkupasjons- og apartheidpolitikk opphører.

Antikrigs-Initiativet,
9. oktober 2023

Uttalelse: Norge må etterleve vedtaket i FNs Sikkerhetsråd

Krigen i Ukraina har pågått i snart 4 måneder. Vårt svar blir igjen: Forhandlinger, avtaler og fred i Ukraina. Hvor er Norge i dette? Vi fremmet sammen med Mexico et forslag i FNs Sikkerhetsråd 6. mai som ble enstemmig vedtatt:

Uttalelse fra presidenten i Sikkerhetsrådet


På Sikkerhetsrådets 9028. møte, avholdt 6. mai 2022, i forbindelse med  rådets behandling av punktet  “Opprettholdelse av Ukrainas fred og sikkerhet“, kom presidenten i Sikkerhetsrådet med følgende uttalelse på vegne av rådet:

Sikkerhetsrådet uttrykker dyp bekymring angående opprettholdelse av Ukrainas fred og sikkerhet.
 
Sikkerhetsrådet minner om at alle  medlemsstater har påtatt seg, under  FNs charter, plikten  til å avgjøre sine internasjonale tvister med fredelige midler.

Sikkerhetsrådet uttrykker  sterk støtte til generalsekretærens  innsats i  jakten på en fredelig løsning.

Sikkerhetsrådet ber generalsekretæren orientere Sikkerhetsrådet etter at denne uttalelsen er vedtatt.»


Dette er løsninger i tråd med FN-paktens klare linjer for konfliktløsning.

Hva gjør så Norge? Ignorer fullstendig et vedtak vi selv har fremmet og isteden sender mere våpen til Ukraina! Altså mere død og ødeleggelse! Nå sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram at det er aktuelt for Norge å lære opp ukrainske soldater i våpenbruk, og han vil ikke utelukke at det kan skje på norsk jord.

Det er en skam for den såkalte fredsnasjonen Norge. Dette må bli slutt straks. Vi krever at Storting og Regjering tar tak i vedtaket fra FNs Sikkerhetsråd og går i gang med å få det satt ut i livet fortest mulig. Gjerne sammen med Mexico og andre land.

Antikrigs-Initiativet

Uttalelse: Utvidelse av NATO skader Europas sikkerhet

Som reaksjon på Ukraina-krigen ønsker Sverige og Finland i likhet med Ukraina å bli medlem i NATO. Medlemskap i NATO er ikke en suveren avgjørelse søkerlandene kan ta, men skal godkjennes av ALLE eksisterende medlemmer i NATO, fordi det følger store forpliktelser overfor nye medlemsland for alle eksisterende medlemmer, jfr. Atlanterhavspakten artikkel 5. I Norge er det Stortinget som skal avgjøre om Norge godtar NATO-utvidelse.

Antikrigs-Initiativet har tidligere uttrykt tydelig at opprusting, NATO-utvidelse, våpenforsendelser og sanksjoner ikke bringer fred. NATO er ingen forsvarsallianse, men en aggressiv angrepsallianse under ledelse av USA, noe som har vært svært tydelig de siste 30 årene. NATO undergraver FN-pakten som de nordiske land har sluttet seg til. NATO er et farlig sted å være og gir ikke trygghet for små land. 

Vi oppfordrer derfor medlemmer av Stortinget til å stemme mot de nye søknadene om NATO-medlemskap.

(vedtatt på medlemsmøtet i Antikrigs-Initiativet 25. mai 2022)

Uttalelse: Nå er tiden kommet for en nordisk forsvarsallianse

Dette er et sikkerhetspolitisk innspill fra Antikrigs-Initiativet (AKI) til statsministre, forsvarsministre og utenriksministre, samt alle med påvirkningskraft i Norge, Danmark, Island, Finland og Sverige. Vi foreslår at Norden omgående vurdere å gi fornyet kraft til det nordiske forsvarssamarbeidet som ble dannet i desember 2009. Et slikt samarbeid gir en mulighet for å korrigere kursen etter at Norges og andre nordiske lands krigføring rundt om i verden har bidratt til å ødelegge menneskers livsgrunnlag og skape store flyktningproblemer.

Vi må utnytte det mulighetsrommet – det politiske vinduet – som nå har oppstått, før Finland og Sverige evt. søker om medlemskap i NATO. Norge, Danmark og Island kan strekke ut en historisk hånd til Finland og Sverige og gi fornyet kraft til det nordiske forsvarssamarbeidet, ta steget – og danne en ny, nordisk forsvarsallianse som erstatning for NATO. NATO er et farlig sted å være, og videre utvidelse av NATO vil skade Europas sikkerhet.

En felles, nordisk forsvarsallianse kan spille en positiv rolle ved å beholde Arktis som et militært lavspenningsområde. Vi trenger en motkraft til den pågående militariseringen av nordområdene, vår interesse er militær lavspenning i nord.

Sikkerhetspolitisk er en nordisk forsvarsallianse et godt valg. Vi vil unngå økte spenninger, utenlandske baser og lettere kunne kontrollere egne fysiske og digitale territorier (ref. til amerikansk overvåkning via danske kabler) og sikre vår egen politiske kurs.  Det er hold i denne alliansen, da Norden samlet utgjør verdens 10.–12. største økonomi. 

Vi oppfordrer til kreativ tenkning og handling. Dette er et selvstendig sikkerhetspolitisk utspill som snur på dagens premisser for forhandlingene som foregår i og rundt krigen i Ukraina.

Norge, Danmark, Island, Sverige og Finland har sterke demokratier og etiske ambisjoner for fremtiden. Antikrigs-Initiativet oppfordrer dere til å tenke seriøst gjennom dette og handle fritt og uavhengig. Det er vårt felles ansvar å skape en varig fredsløsning. En nordisk forsvarsallianse vil være et bidrag til dette.

Vår generasjon kan gjøre opp med folkerettsbruddene Norge og Danmark selv har vært skyldig i gjennom NATO-alliansen.

Antikrigs-Initiativet oppfordrer dere til å tenke seriøst gjennom dette og handle i tråd med en fri og uavhengig dømmekraft. Det er vårt felles ansvar å skape en varig fredsløsning.

Fredsbevegelsen: Er den død og ubrukelig?

Krigsbevegelsen, den bevegelsen som bare snakker om mer våpen til Ukraina, mer ødeleggelse og lidelse for Ukraina, angriper fredsbevegelsen. Selvfølgelig, slik har det alltid vært i tider med oppbygging til krig og under kriger. Alle andre løsninger enn mer krig og vold skal diskrediteres. Så også i Ukraina. Det snakkes om en militær løsning hele tiden: «Dette blir en langvarig krig! Pøs på med våpen!».

Vi skal ikke her gå inn på hvem som direkte tjener på krigen, men noen sterke krefter, økonomiske og politiske, tjener på krigen. Det blir en ulykke for det ukrainske folket og en ulykke for Europa. Og sjansene for en alvorlig storkrig der atomvåpen blir brukt, kan ikke utelukkes. I så fall får vi en verdenskrise med uhyggelige konsekvenser.

Finnes det virkelig ingen andre utganger enn fortsatt krig? Selvfølgelig gjør det det!

La oss ta utgangspunkt i FN-pakten som ble vedtatt etter 2. verdenskrig nettopp for å hindre konflikter og krig slik vi ser det i Ukraina. Der står det i Artikkel 2, pkt. 3: «Alle medlemmer skal bilegge sine internasjonale tvister ved fredelige midler på en slik måte at internasjonal fred, sikkerhet og rettferdighet ikke settes i fare.»

Russlands invasjon er et alvorlig brudd på denne artikkelen. Nå må FN-paktens bestemmelser straks settes ut i livet og alle parter må bidra – Russland, Ukraina, de folkegruppene i Ukraina som står mot hverandre, Europa – og FN.

Følgende punkter er en mulig strategi, der også Norge kan bidra.

1. Øyeblikkelig våpenhvile innføres.
2. FN griper inn og igangsetter forhandlinger.
3. Forhandlingsgrunnlaget må ta utgangspunkt i årsakene og bakgrunnen for krigen. Som i alle konflikter må alle parters syn og legitime interesser være med og tas hensyn til i forhandlingene. Fred og etterhvert forsoning er målet. Kompromisser er nødvendige. Sikkerhetsinteressene til alle parter må ivaretas.
4. FN må vurdere fredsbevarende styrker til området.

Og hva med Norge? Norge må straks fremme forslag om våpenhvile og forhandlinger i FNs Sikkerhetsråd. Dette må også tas opp i FNs Generalforsamling umiddelbart.

Dessverre er det slik at vår regjering og flertallet på Stortinget har stilt seg på krigsbevegelsens side. Men det går an å snu! Det går an i praksis å vise at vi er en fredsnasjon! At vi tror fred er mulig i Europa og verden!

Antikrigs-Initiativet

Uttalelse fra AKI årsmøtet 2022

Antikrigs-Initiativet krever at Norge i praksis følger, og i alle internasjonal organer målbærer, prinsippene i FN pakten og de fem prinsippene for fredelig sameksistens fremmet av bevegelsen av alliansefrie stater:

1) gjensidig aksept av territorial integritet,
2) gjensidig ikke-angrep,
3) gjensidig ikke-innblanding i indre anliggender,
4) like rettigheter og gjensidig nytte,
5) fredelig sameksistens

Безотлагательное перемирие и дальнейшее подписание мирного соглашения – Норвегия может внести свой вклад в этот процесс!

Мы требуем незамедлительного прекращения военных действий на Украине. Норвегия должна поспособствовать этому процессу, а не дальнейшей эскалации конфликта. Поэтому принятое правительством решение об отправке оружия на Украину является серьёзной ошибкой. У Норвегии в резерве есть дипломатические возможности как у страны защитницы интересов мира, выступавшей не раз посредником в ведении переговоров и налаживанию диалога в кризисных ситуациях по всему миру. Неужели мы не воспользуемся таким шансом и не попытаемся сыграть вновь такую важную роль? Давайте не терять надежды что это всё ещё возможно!

Сейчас как никогда возникла угроза разрастания конфликта и возможность большой войны в Европе стоит на пороге. Это должно быть остановлено любой ценой! Норвегия должна немедленно включиться в процесс чтобы способствовать перемирию и проведению переговоров, ведущих к подписанию мирного договора. Мы должны призывать к тому, чтобы ООН отправила в зону конфликта свои войска, Мир возможен если мы этого хотим! Мир возможен если все вовлечённые стороны действительно этого хотят!

Для этого есть все основания озвученные пактом ООН в статье 2 пункт 3:

Все члены организации должны решать спорные международные вопросы мирными средствами и таким образом чтобы мир, международная безопасность и справедливость не ставились под угрозу. Также Минские соглашения от 2014 – 2015 годов имеют чёткие и прописанные способы урегулирования этого конфликта.

Если мы добиваемся мира, то интересы безопасности всех сторон должны быть соблюдены и уважаться. Мы чётко и ясно должны заявить: Люди и страны всей планеты должны прийти к тому, что решение конфликтов и разногласий должно проходить мирным путём, а не решаться насилием и военными действиями!

Берген, 2 марта 2022

Организации Антивоенная инициатива и Международная женская лига за мир и свободу

Cese al fuego y paz- Noruega puede aportar!

Nosotros exigimos la inmediata paralización de la guerra en Ucrania. Noruega tiene que aportar para evitar la escalada del conflicto. Por esto él envió de armas a Ucrania es un error. Noruega todavía es reconocida como una nación que promueve la paz y también el dialogo y negociaciones en situaciones de crisis en el mundo. ¿Hemos dejado de lado esta posibilidad? Esperamos que todavía sea posible.

Hoy día el peligro de una gran guerra en Europa existe. ¡Este se tiene que parar a cualquier precio! ¡Noruega tiene que encabezar, impulsar el cese del fuego y negociaciones reales para la solución del conflicto!  Tenemos que presentar en la UN inmediatamente la posibilidad de enviar fuerzas de paz a la zona de conflicto. ¡La paz es posible si la queremos! La paz es posible si todos(as) los que la deseamos luchamos por ella.

Los fundamentos de los principios están definidos en el pacto de las UN del articulo 2 punto 3: Todos los miembros se comprometen a solucionar los desacuerdos internacionales atreves de medios pacíficos para preservar la paz, seguridad y derechos sociales para que estos no se pongan en peligro.

También los acuerdos de Minsk del 2014-2015 hay soluciones claras y simples. La paz debe tener en cuenta, integrar los intereses de seguridad de ambas partes.

QUEREMOS DECIR CLARO Y CONTUNDENTE: ¡Los pueblos y países tienen que solucionar sus conflictos y diferencias de otra forma no con guerras y violencias! Si no el futuro se ve muy oscuro.

Bergen, 2 de marso 2022.

Iniciativa-en contra de la guerra
y liga de mujeres internacionales por la paz y libertad, Bergen

Now there must be a ceasefire and peace – Norway can contribute!

We demand an immediate halt to hostilities in Ukraine. Norway must contribute to this, and not to an escalation of the conflict. Therefore, the Norwegian government’s decision to send weapons to Ukraine, is a serious mistake. Norway still has a reputation as a nation of peace and a country that promotes and organizes dialogue and negotiations in situations of crisis around the world. Have we now forfeited the possibility of playing this role? Let us hope it’s still possible!

We are now in a situation where the danger of a major war in Europe is present. This has to be stopped at all costs! Norway must immediately take the lead in calling for a ceasefire and real negotiations! We must advocate that the UN immediately address the issue of a peacekeeping force in the conflict area. Peace is possible if we want to! Peace is possible if everyone involved really wants it!

The basis and the principles for this, are clearly present. Namely, the UN Charter which, among other things, states in Article 2 point 3: All Members shall settle their international disputes by peaceful means in such a manner that international peace and security, and justice, are not endangered.

The Minsk agreements from 2014 and 2015 also have simple and clear proposals to a solution. If we are to have peace, the security interests of all parties must be taken into account.

We say it plainly and clearly: The people and countries of the world must now get to the point where conflicts and disagreements are resolved in other ways than with war and violence! Otherwise, the future looks bleak.

Bergen, March 2, 2022

Antikrigs-Initiativet og Internasjonal kvinneliga for fred og frihet, Bergen
(The Anti-War Initiative and the Women’s International League for Peace and Freedom, Bergen)

Communiqué de presse des organisations norvégiennes Initiative contre la guerre et Ligue internationale des femmes pour la paix et la liberté  

Arrêt des hostilités et paix immédiatement ! La Norvège peut y contribuer !

Nous exigeons l’arrêt immédiat des hostilités en Ukraine. La Norvège doit y contribuer et ne pas participer à l’escalade du conflit. Pour cette raison la décision du gouvernement norvégien d’envoyer des armes en Ukraine est une erreur grave. La Norvège a encore la réputation d’être une nation pacifique, qui promote et organise le dialogue et les pourparlers pour résoudre les crises dans le monde. Avons-nous abandonné la possibilité que nous donne cette réputation ? Nous espérons que c’est encore possible !

Nous sommes aujourd’hui dans une situation où le risque d’une guerre dans toute l’Europe est une menace réelle. Ceci doit être évité à tout prix ! La Norvège doit immédiatement oeuvrer pour l’arrêt des combats et pour de réels pourparlers. Les Nations Unies doivent au plus tôt envisager l’envoi de troupes avec mission d’assurer l’arrêt des hostilités. La paix est possible si toutes les parties du conflit le souhaitent vraiment !

Le principe de la coexistance pacifique des nations est déjà défini par le Pacte des Nations Unies, article 2 paragraphe 3 : ‘’Les membre de l’Organisation règlent leurs différents internationaux par des moyens pacifiques, de telle manière que la paix et la sécurité internationale, ainsi que la justice, ne soient pas mises en danger.’’

L’accord de Minsk ratifié en 2015, contient lui aussi des propositions simples et précises pour résoudre le conflit. Une solution pacifique doit assurer et inclure la sécurité de toutes les parties.

Nous souhaitons nous exprimer clairement et sans ambiguïté : les peuples du monde entier doivent avoir comme but de résoudre les conflits et les désaccords par d’autres moyens que la guerre et la violence. Dans le cas contraire, le futur s’annonce bien sombre.

Bergen, Norvège, 2 mars 2022

Initiative contre la guerre et
Ligue internationale des femmes pour la paix et la liberté