Antikrigs-initiativet er stiftet

Tirsdag 11. juni ble det holdt offisielt stiftelsesmøte for Antikrigs-initiativet. Et styre ble valgt, og de første arbeidsgruppene er etablert. Vedtekter og plattform for arbeidet er på plass.

Styret består av:
Leder: Gitte Sætre
Nestledere: Bjarne Lavik og Nikolai Østgaard
Sekretær: Terje Alnes
(disse fire utgjør AU – arbeidsutvalget)

Styremedlemmer: Ståle Olsen, Ivar Jørdre, Geir Sundøy, Åse Møller Hansen, Terje Valen, Fred Ove Reksten, Frans Jacobi, Elisabet Holt, Erik Hovden, Roger Gjerstad og Aud Oppedal

Nå er vi klare til å registrere oss i Brønnøysund og komme ordentlig i gang med arbeidet.

Antikrigs-initiativet skal være en medlemsorganisasjon. Stiftelsesmøtet vedtok følgende kontingentsatser:
Enkeltmedlemmer       200,- kr. pr. år
Studenter/trygdede     100,- kr. pr. år
Organisasjoner             500,- kr. pr. år

Offisielt stiftelsesmøte

Vi er klar til å avholde offisielt STIFTELSESMØTE for Antikrigs-initiativet, og vi inviterer alle interesserte til å være med:

Dag: Tirsdag 11. juni
Kl.: 18.30 – 21.00
Sted: Innbyggerservice, Kai gt. 4 (i rom “Fyllingsdalen”)

Dagsorden:

  1. Konstituering av Stiftelsesmøtet
  2. Navn og logo – vedtak
  3. Vedtekter – vedtak (se vedtekter antikrigs-initiativet pdf)
  4. Plattformen – vedtak
  5. Organisering -styre (inntil 15 stk), leder, nestleder(e), sekretær, økonomiansvarlig, talsperson(er) – vedtak
  6. Opprette Arbeidsgrupper- f.eks. ungdomsgruppe,skrivegruppe, kunst/kulturgruppe, mobilisering/rekruttering, studiegrupper, andre forslag utfra hva folk kan tenke seg å være med på!
  7. Medlemsorganisasjon – kontingentsatser
  8. Valg

DET BLIR KULTURINNSLAG!

Stans kriger og trusler om krig

Antikrigs-initiativet deltok i 1. mai-arrangementet i Bergen under parolen “Stans kriger og trusler om krig”.

Parole

Bjarne Lavik holdt appell på vegne av Antikrigs-initiativet på 1. maialliansens arrangement på Vågsallmenningen, før vi sluttet oss til LO i Bergen og Omland sitt hovedarrangement.

Bjarne

I løpet av dagen ble det delt ut nesten 1000 brosjyrer der Antikrigs-initiativet sin plattform kan leses.

Ny organisasjon starta: Antikrigs-initiativet

Antikrigs-initiativet
plattform for arbeidet, vedtatt 20.03.19


Antikrigs-initiativet
vil skape en bred og folkelig bevegelse for fred mot krig og mot en politikk som øker faren for krig, i Norge og internasjonalt.

Antikrig-initiativet krever at Norge i alle sammenhenger skal bruke diplomati, og gå imot en politikk som innebærer bruk av militærmakt for å løse internasjonale konflikter.

Antikrigs-initiativet ønsker å påvirke via markeringer, tekst, media, kunst og kultur for å fremme fredelige løsninger på internasjonale konflikter.

Antikrigs-initiativet er forent i kravene:

Respekter nasjonenes selvstendighet
– folkeretten og nasjonal sjølbestemmelse må forsvares
– ja til samarbeid mellom nasjoner i alle deler av verden
– nei til økonomiske straffetiltak som skaper konflikter og krig
– stopp «svartmalingen» av andre folk og land

Bekjemp krigspropaganda og krigsforberedelser
– alt snakk om “humanitære” kriger må avsløres
– nei til nye medlemmer og partnere i NATO
– nei til NATOs baseoppbygging langs den russiske grensen
– vi er sterkt imot NATOs «out-of-area» strategi

Vi krever nedrustning, ikke opprustning
– norsk våpenproduksjon må tas opp til fullstendig vurdering. All eksport av slikt materiell må undersøkes nøye og begrenses
– Norge må støtte FN-forbudet mot atomvåpen (TPNW)
– Norge må aktivt arbeide for å opprettholde gjeldende nedrustningsavtaler, og bidra til nye avtaler for å begrense produksjon og bruk av våpen
– militær aktivitet er en særligtrussel mot klima og miljø og må i sin helhet inkluderes i klimaregnskapet

Nei til aggressiv forsvarspolitikk
– alle utenlandske militære baser i Norge må straks avvikles
– det norske forsvaret skal forsvare landet, og ikke brukes til angrep i noen form. Aldri mer engasjementer som det i Libya
– ingen norske soldater utenfor landets grenser, med unntak for fredsbevarende operasjoner i FN-regi


Antikrigs-initiativet oppfordrer alle til å slutte seg til vår plattform og våre krav. Dette gjelder både enkeltpersoner og organisasjoner.