Opprop: Stans det ukrainske folks lidelser – våpenhvile nå!

Det ukrainske folket har lenge vært et offer i en stormaktskrig. Dette uttrykkes nå klart og tydelig, også fra amerikansk side. Krigen må avsluttes ved forhandlingsbordet – ikke på slagmarken.

Opprusting, NATO-utvidelse, våpenforsendelser og sanksjoner bringer ikke fred. Vi krever at FN- paktens bestemmelser straks settes ut i livet og at alle de involverte parter må bidra under FNs ledelse. I FN-pakten (art. 2, pkt. 3) heter det: “Alle medlemmer skal bilegge sine internasjonale tvister ved fredelige midler på en slik måte at internasjonal fred, sikkerhet og rettferdighet ikke settes i fare.” Verdens folk ønsker fred – ikke krig.

Vi krever derfor:

  1. Øyeblikkelig våpenhvile innføres.
  2. FN griper inn og igangsetter forhandlinger.
  3. Forhandlingene må ta utgangspunkt i årsakene til og bakgrunnen for krigen. Alle parters syn og legitime interesser må tas hensyn til i forhandlingene. Fred og forsoning er målet, og kompromisser er nødvendige. Sikkerhetsinteressene til alle parter må ivaretas.
  4. FN må vurdere å sende fredsbevarende styrker til området.
  5. Den norske regjering og Storting må følge opp det enstemmige vedtaket i FNs sikkerhetsråd av 6 mai i år, fremsatt av Norge og Mexico, om at konflikten skal løses med fredelige midler.
  6. Norge må derfor slutte å sende våpen og utstyr for videre krigføring.

Følgende organisasjoner støtter dette oppropet:

Antikrigs-Initiativet
Internasjonal kvinneliga for fred og frihet (IKFF)
Internasjonal kvinneliga for fred og frihet (IKFF), lokallaget i Bergen

Uttalelse: Nå er tiden kommet for en nordisk forsvarsallianse

Dette er et sikkerhetspolitisk innspill fra Antikrigs-Initiativet (AKI) til statsministre, forsvarsministre og utenriksministre, samt alle med påvirkningskraft i Norge, Danmark, Island, Finland og Sverige. Vi foreslår at Norden omgående vurdere å gi fornyet kraft til det nordiske forsvarssamarbeidet som ble dannet i desember 2009. Et slikt samarbeid gir en mulighet for å korrigere kursen etter at Norges og andre nordiske lands krigføring rundt om i verden har bidratt til å ødelegge menneskers livsgrunnlag og skape store flyktningproblemer.

Vi må utnytte det mulighetsrommet – det politiske vinduet – som nå har oppstått, før Finland og Sverige evt. søker om medlemskap i NATO. Norge, Danmark og Island kan strekke ut en historisk hånd til Finland og Sverige og gi fornyet kraft til det nordiske forsvarssamarbeidet, ta steget – og danne en ny, nordisk forsvarsallianse som erstatning for NATO. NATO er et farlig sted å være, og videre utvidelse av NATO vil skade Europas sikkerhet.

En felles, nordisk forsvarsallianse kan spille en positiv rolle ved å beholde Arktis som et militært lavspenningsområde. Vi trenger en motkraft til den pågående militariseringen av nordområdene, vår interesse er militær lavspenning i nord.

Sikkerhetspolitisk er en nordisk forsvarsallianse et godt valg. Vi vil unngå økte spenninger, utenlandske baser og lettere kunne kontrollere egne fysiske og digitale territorier (ref. til amerikansk overvåkning via danske kabler) og sikre vår egen politiske kurs.  Det er hold i denne alliansen, da Norden samlet utgjør verdens 10.–12. største økonomi. 

Vi oppfordrer til kreativ tenkning og handling. Dette er et selvstendig sikkerhetspolitisk utspill som snur på dagens premisser for forhandlingene som foregår i og rundt krigen i Ukraina.

Norge, Danmark, Island, Sverige og Finland har sterke demokratier og etiske ambisjoner for fremtiden. Antikrigs-Initiativet oppfordrer dere til å tenke seriøst gjennom dette og handle fritt og uavhengig. Det er vårt felles ansvar å skape en varig fredsløsning. En nordisk forsvarsallianse vil være et bidrag til dette.

Vår generasjon kan gjøre opp med folkerettsbruddene Norge og Danmark selv har vært skyldig i gjennom NATO-alliansen.

Antikrigs-Initiativet oppfordrer dere til å tenke seriøst gjennom dette og handle i tråd med en fri og uavhengig dømmekraft. Det er vårt felles ansvar å skape en varig fredsløsning.

Appell på 1. mai

Denne appellen handler om at vi må begynne å løse våre problemer. Vi trenger ikke finne opp hjulet på nytt, vi kan bare hente frem et dokumentet fra 1945, FN-traktaten. Slik kan nedrustningen begynne.


” – Hvordan går det når det gambles med våre liv, vår mattilgang og virkelighetsforståelse?

Vi drømmer om en verden uten storpolitisk idiotspill, en verden som harmonerer med våre ambisjoner. Vi er også sinte og frustrert. Hva skal man mene om alt dette som skjer rundt oss? En ting er sikkert, vi mennesket bruker mer tid på å analysere enn vi gjør på å finne løsninger på problemene. Hvor er menneskene rundt forhandlingsbordet, dem som må stoppe de menneskelige lidelsene?

Gitte Sætre holdt appell på vegne av Antikrigs-Initiativet 1. mai

Trofast er vi fanget i menneskenaturen, den som konstant higer etter makt og finner nyanseforskjeller, kritiserer og konkurrerer. Denne appellen handler om at vi må begynne å løse våre problemer. Vi trenger ikke finne opp hjulet på nytt, vi kan bare hente frem et dokumentet fra 1945, FN-traktaten. Slik kan nedrustningen begynne.

Antikrigs-Initiativet kjemper mot tilleggsavtalen til forsvarssamarbeidet med USA, de 4 amerikanske basene på norsk jord. Avgjørelsen må utsettes og Sverige og Finnland må utsette sin avgjørelse om NATO medlemskap. Krigen i Ukraina er et sjokk for mange. Vi mener at beslutninger med store ringvirkninger ikke kan fattes i en slik tilstand vi befinner oss i nå. Nemlig sjokk!

Continue reading “Appell på 1. mai”

Åse Møller-Hansen – appell på Nasjonal aksjonsdag mot baseavtale med USA

Jeg kommer fra Internasjonal kvinneliga for fred og frihet og fra Antikrigs-Initiativet. I dag er det nasjonal markering i flere norske byer mot baseavtalen med USA. Jeg vil si litt om våre amerikanske allierte.

Fredsbevegelsen blir ofte beskyldt for å være anti-amerikanske. Men USA har selv en rekke fredsorganisasjoner som er helt på linje med oss. De er våre allierte. Når vi aksjonerer mot amerikanske baser i Norge, så aksjonerer amerikanske fredsorganisasjoner for å overføre store deler av $ 770 milliarder militærbudsjettet for 2022 til velferd, helse og klimatiltak. Et viktig tiltak er å stenge ned de 800 amerikanske baser som er spredt rundt på alle kontinent. I The no bases campaign nevner fredsorganisasjonen World BEYOND War også andre grunner for å legge ned basene, blant annet disse syv som er svært relevante i norsk sammenheng:

Basene øker spenningen. Tilstedeværelsen av amerikanske tropper, massive våpenarsenaler og tusenvis av fly, stridsvogner og skip i hvert hjørne av verden utgjør en reell trussel mot omkringliggende land og er en provokasjon og en permanent påminnelse om USAs militære kapasitet. Basene brukes til militærøvelser og trening på krig.

De tilrettelegger for krig. Forhåndslagring av våpen, tropper, kommunikasjonsutstyr, fly, drivstoff osv. gjør logistikken effektiv. Fordi USA kontinuerlig utarbeider planer for militære aksjoner rundt i verden og alltid har tropper klare, kan de med små grep igangsette kampoperasjoner.

Continue reading “Åse Møller-Hansen – appell på Nasjonal aksjonsdag mot baseavtale med USA”

Diane Berbain – appell på Nasjonal aksjonsdag mot baseavtale med USA

Norge må arbeide for fred og mot en politikk som øker faren for krig i Norge og internasjonalt. Dette gjør vi ved å si nei til baseavtalen.

Baseavtalen er en bilateral avtale mellom Norge og USA, verdens største militærmakt, og skal behandles av Stortinget før sommeren. Baseavtalen vil berøre flere områder som Sola flystasjon sammen med Rygge, Evenes og Ramsund, som vil bli et såkalt omforent område.

«Omforente områder» er et konsept som gir amerikanske styrker ubetinget tilgang og bruk av disse for en rekke formål. Dette betyr å gi fra oss suverenitet på norsk jord. Baseavtalen innebærer fast stasjonering av amerikanske soldater i fredstid. Dette er i strid med norsk basepolitikk.

Avtalen kan også innebære at det blir stasjonert atomvåpen på norsk jord. Dette er et brudd med tradisjonell norsk avspenningspolitikk. Amerikanske baser i Norge vil øke spenningen mot Russland. Det er i vår interesse å ha et godt forhold til nabolandet i øst. Flybaser og permanent tilstedeværelse vil kunne forstås som en mer aggressiv atferd fra norsk side. I tillegg er det en helt klar endring i norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk. Norge må føre en avspenningspolitikk og ikke føre en politikk som gir økt spenning i nordområdene.

Den amerikanske basepolitikken har støttet opp om amerikansk krigføring i land som Irak, Libya og Afghanistan. Historien har vist oss at veien mot trygghet og sikkerhet kan ikke oppnås med militære midler. Sikkerhet og trygghet må søkes gjennom samarbeid, tillit og lavspenning.

Norge må si nei til SDCA-avtalen og fortsette sin politikk for godt og sikkert naboskap med Russland. Denne avtalen som vil plassere amerikanske soldater og utstyr nær grensen til Russland vil bli oppfattet som en uvennlig og truende handling. Det er i Norges og i verdens interesse å satse på helt andre virkemidler for å få fred og frihet.

Vi må si nei til amerikanske baser på vårt territorium. Vi er glad for å delta i markeringene mot baseavtalen på den nasjonale aksjonsdagen i dag.