Noreg som USA sin 53. stat?

Av Ivar Tveito Jørdre, styremedlem i Antikrigs-Initiativet. Fyrst publisert i avisa Hordaland på nett, 05.06.23

Noreg er heilt knytt opp til USA. Dette visast tydeleg ved val av F-35 kampfly og som også kan mangle nok flyteknikarar til at flya fullt ut kjem på vengjene i tida frametter og dermed ikkje klar til forsvaret av Noreg. Og det er endå meir tydeg i vår puddelsvinging i det siste.

Den såkalla «rullerande» USAnske troppetilværet i Noreg er tull og manipulering frå ende til annan. Det har lenge vore frykta av mange at dei soldatar som ifølgje den førre blå-regjering berre skulle vera på Værnes i korte periodar, no er her permanent.

Det liknar veldig på ein byrjande USAnsk minibase. Basepolitikken til Noreg, som har vore fast i over 70 år og forankra i ingen utanlandske basar på norsk jord, står i alle fall på spel, om ikkje for fall i det heile.

Det er omlag 350 USAnske soldatar som til ei kvar tid er på Værnes. Den førre regjeringa og noverande har i tillegg utstasjonering av mellom 300 og 400 USAnske soldatar i Troms.

Bombefly av typen B-1B Lancers vart utplassert på Ørland flystasjon i februar 2021. Dei kan bera atombomber. Dette er første gong i nyare tid at USAnske bombefly utplasserast på ein norsk flybase.

Om ikkje alt dette er å gå lenger vekk frå tidlegare norsk basepolitikk enn nokon gong, ja, så veit ikkje eg kva opptrapping og spenning er!

I lengre tid har Noreg steg for steg gått tettare og tettare inn i USA sin strategiske militærplan for nordområda, dette har forsterka seg etter Russland sin invasjon i Ukraina i februar 2022. For ytterlegare å statuera sin militære makt har no USA sendt sitt største krigsskip, hangarskipet USS Gerald R. Ford, til Noreg og Oslo. På «venskapsvisitt» sjølvsagt! Det er jo det ein brukar slike store krigsskip til, ikkje sant?

Det alvorlege med denne vitjinga og med alt det andre eg har nemnt er at spenninga i nordområda ikkje vert mindre, men vil auke. Vil USA no nytte høvet i nord no når Russland brukar store ressursar i Ukraina og dermed er svekka i nord? Krigsskipet siglar etterkvart nordover langs norskekysten og skal øve med store delar av det norske forsvaret, vert det sagt.

Men, kva for øvingar og kor langt nord skipet skal, vil ikkje Forsvaret ut med. Russarane finn det vel ut likevel.

Til slutt nokre ord frå professor ved Forsvarets høgskole, Tormod Heier, for eit par år sidan. «Norge trekkes aktivt inn i stormaktsrivaliseringen mellom Russland og USA. Det øker sannsynligheten for at Norge blir en slagmark for USA og Russland hvis det skulle bli en konflikt eller en krise som spinner ut av kontroll

Er det eit slikt mogleg framtidig «krigslandskap» me ønskjer oss?

Og forresten, kvar er «fredsnasjonen» Noreg opp i alt dette? Kvar er det norske folk sin motstand mot opprustning og for avspenning?

No U.S. Bases on Norwegian Soil – signer oppropet

Signer det internasjonale oppropet her

On June 3, 2022, a majority in the Norwegian Parliament approved a bilateral Supplementary Defense Cooperation Agreement (SDCA) with the U.S. government, which the conservative Norwegian government had signed on April 16, 2021.

The SDCA allows the creation of four permanent U.S. military bases on Norwegian soil: one in the south-east (Rygge), one in the south-west (Sola), one in the mid-north (Evenes), and one west of that (Ramsund). Some of these are not far from Russia, the understood justification for the bases.

The SDCA allows immunity from Norwegian criminal prosecution for U.S. troops, and allows U.S. military activity beyond the locations of the bases. This means that U.S. troops will be able to engage in activities anywhere within Norway that the Norwegian government approves, and that all U.S. troops will be completely immune from accountability to Norwegian laws for any crimes they may commit. An extensive record of crimes by U.S. military members at foreign bases has been documented by World BEYOND War and many other organizations.

Peace activists from various groups including Stop NATO, Antiwar-Initiative, and IKFF (Norwegian WILPF) have opposed this agreement through street demonstrations, newspaper articles, and social media campaigns.

We are launching this petition effort globally in hopes of getting through to the Norwegian and U.S. governments.

Kjære folkevalgte på Stortinget

Bergen, 31. mai 2022

(dette brevet har Kristin Jacobsen Leganger sendt på e-post til alle stortingsrepresentantene som skal stemme over Baseavtalen fredag 3. juni)

Jeg skriver til dere igjen, i fortvilelse og med håp om at hver og èn av dere vil sette dere sågrundig inn i SDCA-avtaleteksten at dere virkelig ser og forstår hva den innebærer. 
Jeg, en vanlig norsk kvinne, spesialpedagog/lærer og aktiv i fredsbevegelsen (IKFF og AKI), har lest den knappe 37-siders SDCA-teksten om AFA (Agreed Facilities and Areas, på norsk kalt “omforente områder”) gjentatte ganger, og er dypt sjokkert.

Har dere lest den, dere som skal ta dette skjebnevalget på vegne av alle oss som bor i Norge? Vet dere hva som står i den?
Når jeg hører på nyheter og i debatter hva våre fremste politikere sier om SDCA tror jeg ikke mine egne ører: De regelrett benekter at SDCA handler om etablering av fire faste, militære USA-baser, med til dels omfattende avståelse av norsk jord, norsk suverenitet, norsk jurisdiksjon, norske arbeidsvilkår, norske regler for skatt og avgifter, og ikke minst:
avståelse av norsk base- og forsvarspolitikk, som gjennom tidene har ivaretatt en fredelig, ikke-truende relasjon til vår store nabo i øst. 

Continue reading “Kjære folkevalgte på Stortinget”

Åse Møller-Hansen – appell på Nasjonal aksjonsdag mot baseavtale med USA

Jeg kommer fra Internasjonal kvinneliga for fred og frihet og fra Antikrigs-Initiativet. I dag er det nasjonal markering i flere norske byer mot baseavtalen med USA. Jeg vil si litt om våre amerikanske allierte.

Fredsbevegelsen blir ofte beskyldt for å være anti-amerikanske. Men USA har selv en rekke fredsorganisasjoner som er helt på linje med oss. De er våre allierte. Når vi aksjonerer mot amerikanske baser i Norge, så aksjonerer amerikanske fredsorganisasjoner for å overføre store deler av $ 770 milliarder militærbudsjettet for 2022 til velferd, helse og klimatiltak. Et viktig tiltak er å stenge ned de 800 amerikanske baser som er spredt rundt på alle kontinent. I The no bases campaign nevner fredsorganisasjonen World BEYOND War også andre grunner for å legge ned basene, blant annet disse syv som er svært relevante i norsk sammenheng:

Basene øker spenningen. Tilstedeværelsen av amerikanske tropper, massive våpenarsenaler og tusenvis av fly, stridsvogner og skip i hvert hjørne av verden utgjør en reell trussel mot omkringliggende land og er en provokasjon og en permanent påminnelse om USAs militære kapasitet. Basene brukes til militærøvelser og trening på krig.

De tilrettelegger for krig. Forhåndslagring av våpen, tropper, kommunikasjonsutstyr, fly, drivstoff osv. gjør logistikken effektiv. Fordi USA kontinuerlig utarbeider planer for militære aksjoner rundt i verden og alltid har tropper klare, kan de med små grep igangsette kampoperasjoner.

Continue reading “Åse Møller-Hansen – appell på Nasjonal aksjonsdag mot baseavtale med USA”

Diane Berbain – appell på Nasjonal aksjonsdag mot baseavtale med USA

Norge må arbeide for fred og mot en politikk som øker faren for krig i Norge og internasjonalt. Dette gjør vi ved å si nei til baseavtalen.

Baseavtalen er en bilateral avtale mellom Norge og USA, verdens største militærmakt, og skal behandles av Stortinget før sommeren. Baseavtalen vil berøre flere områder som Sola flystasjon sammen med Rygge, Evenes og Ramsund, som vil bli et såkalt omforent område.

«Omforente områder» er et konsept som gir amerikanske styrker ubetinget tilgang og bruk av disse for en rekke formål. Dette betyr å gi fra oss suverenitet på norsk jord. Baseavtalen innebærer fast stasjonering av amerikanske soldater i fredstid. Dette er i strid med norsk basepolitikk.

Avtalen kan også innebære at det blir stasjonert atomvåpen på norsk jord. Dette er et brudd med tradisjonell norsk avspenningspolitikk. Amerikanske baser i Norge vil øke spenningen mot Russland. Det er i vår interesse å ha et godt forhold til nabolandet i øst. Flybaser og permanent tilstedeværelse vil kunne forstås som en mer aggressiv atferd fra norsk side. I tillegg er det en helt klar endring i norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk. Norge må føre en avspenningspolitikk og ikke føre en politikk som gir økt spenning i nordområdene.

Den amerikanske basepolitikken har støttet opp om amerikansk krigføring i land som Irak, Libya og Afghanistan. Historien har vist oss at veien mot trygghet og sikkerhet kan ikke oppnås med militære midler. Sikkerhet og trygghet må søkes gjennom samarbeid, tillit og lavspenning.

Norge må si nei til SDCA-avtalen og fortsette sin politikk for godt og sikkert naboskap med Russland. Denne avtalen som vil plassere amerikanske soldater og utstyr nær grensen til Russland vil bli oppfattet som en uvennlig og truende handling. Det er i Norges og i verdens interesse å satse på helt andre virkemidler for å få fred og frihet.

Vi må si nei til amerikanske baser på vårt territorium. Vi er glad for å delta i markeringene mot baseavtalen på den nasjonale aksjonsdagen i dag.

Aksjon mot amerikanske baser

Antikrigs-Initiativet, Internasjonal kvinneliga for fred og frihet (IKFF) og uavhengige aktivister samlet seg i Bergen sentrum i dag og markerte motstand mot baseavtalen. Regjeringen Solbergs bilaterale avtale med USA lar amerikanerne få etablere militærbaser på Rygge, Sola, Evenes og Ramsund. I praksis kan amerikanerne på disse fire basene få operere som om de var i USA, norske myndigheter har ingenting de skulle ha sagt. Vi må legge press på Stortinget og kreve at avtalen avvises når den skal behandles senere i vår!

Mange forbipasserende fikk vite om dette for første gang takket være aksjonen i dag. Noen ble så indignerte over dette at de lovte å melde seg inn i AKI. Her kan du laste ned løpeseddel som Aksjon mot baseavtale med USA har laget.Vi vil ha fornuft!

Gitte Sætre holdt appell på markeing mot baseavtalen i Bergen 19. februar 2022.

Baseavtalen: Vi vil ha fornuft! De amerikanske baser på norsk jord skaper ikke sikkerhet. Basene vil gjøre Norge til bombemål – USAs fremskutte front. Ingen konstruktiv forandring vil skje med dagens politikk.

Appell ved styreleder i AKI Gitte Sætre på markering mot baseavtalen 19. februar 2022.

Vi vil ha fornuft! Amerikanske baser på norsk jord skaper ikke sikkerhet

På mange fronter arbeides det nå for nedrustning, bærekraft og fordeling av makt mellom flere.  Amerikanske baser i Europa er ikke et valg som tilhører denne tankegangen. 

Valget står ikke mellom USA og Russland og det absurde remake av den kalde krigen vi opplever i disse dager. Både USA og Russland har ytterst autoritære maktstrukturer. Det er ikke et reelt valg.

Gitte Sætre holder appell på markering mot baseavtalen 19. februar.
Foto: Dave Watson

Folket ønsker på ingen måte denne verdensordenen basert på krigs-frykt.

Det virkelige valget er alternativet, det fredelige samarbeid om de faktiske utfordringene verden har i dag.

Vi vil ha fornuft!

De amerikanske baser på norsk jord skaper ikke sikkerhet,

Basene vil gjøre Norge til bombemål – USAs fremskutte front.

Ingen konstruktiv forandring vil skje med dagens politikk.

Viljen til selvstendig tenkning i den norske regjeringen er minimal.

Ja, regjeringen er presset fra USA

Ja, presset fra NATO og det industrielle militære komplekset er kraftfullt

Å balansere dette presset krever folkelig mobilisering.

Det er nettopp det vi er i gang med nå.

Vi mobiliserer en ny, fornuftig opposisjon.

En sterk folkelig bevegelse for fred, samarbeide og fornuft.

Vi er ikke bange. Vi frykter ikke fienden.

vi har andre planer. Vi har en sivilisasjon å redde.

kan dere høre oss?

Continue reading “Vi vil ha fornuft! Amerikanske baser på norsk jord skaper ikke sikkerhet”