Stortinget må avvise baseavtalen med USA

Stortinget skal til våren ta stilling til om USA skal få etablere 4 militærbaser på norsk jord – på flyplassene Rygge, Sola, Evenes og Ramsund orlogsstasjon. Den solide, borgerlige avisa Aftenposten skriver at den nye avtalen om forsvarssamarbeid mellom Norge og USA – baseavtalen – gir amerikanerne et historisk militært fotfeste i Norge.

Appell ved Terje Alnes på markering mot baseavtalen, i Bergen 19. februar 2022. Foto: Dave Watson.

Ifølge avisa skal amerikanske avdelinger få operere i Norge som om de var i USA. Amerikanerne skal ta med eget utstyr til basene, som Norge ikke får innsyn i. Amerikanske militære og sivile skal kunne reise fritt inn og ut av landet. USA skal være politi for egne soldater og sivile, også om de begår lovbrudd på fritida, utenfor basene. Det betyr at Norge avgir nasjonal sjølråderett og i praksis reserverer deler av norsk territorium til en fremmed makt.

Den internasjonale juristorganisasjonen ICJ advarer om at baseavtalen kan føre til at fanger blir torturert på norsk territorium, uten at den norske staten kan gripe inn. ICJ sier at Norge og USA er «på helt forskjellige planeter» når det gjelder hva folkeretten tillater, særlig i krig og konflikt. Juristorganisasjonen viser til eksempler på at USA har brukt baser de har i allierte land, i forbindelse med transport og tortur av fanger tatt i den såkalte «krigen mot terror». Det kan også skje i Norge slik avtalen nå er utformet.

Continue reading “Stortinget må avvise baseavtalen med USA”

Hva er det vi sier ja til?

Av Bitte Vatvedt, med i nettverket «Aksjon mot baseavtale med USA». Kronikken sto først på trykk i Klassekampen 14. februar.

I følge forsvarsministeren styrker baseavtalen med USA Norges sikkerhet. Det står ikke til troende. Baseavtalen med USA handler IKKE om norsk sikkerhet, men den styrker USAs stormaktsinteresser.

Vi ba om en åpen og demokratisk debatt om avtalen. Det har vært temmelig tyst. Både fra den forrige regjeringen som inngikk avtalen med USA, og den nye.

2. februar i år sendte Forsvarsminister Odd Roger Enoksen ut en artikkel som Forsvarets Forum videreformidlet. En tale for beroligelse av folket om at avtalen er helt uproblematisk og inngått for å styrke Norges sikkerhet. Avtalen har vært ute på høring og det har kommet inn uvanlig mange høringssvar fra bredt i fredsbevegelsen, fagbevegelsen, ulike militær- og juridisk ekspertise. Disse er entydig kritiske til avtalen. Det har tydeligvis ikke gjort merkbart inntrykk på Forsvarsministeren.

“Aksjon mot baseavtale med USA” er et aksjonsnettverk for å dele informasjon om protester mot forslag til utvidet militær baseavtale mellom USA og Norge.

Det skaper dyp uro når Forsvarsministeren slår fast at Norge har sammenfallende sikkerhetspolitiske interesser med USA uten å forklare hvordan lille Norge har sammenfallende sikkerhetsinteresser med verdens største og aggressive supermakt, USA. Det er lille Norge som er nabo med Russland. Hvis vi erkjenner at vi ikke kan oppnå sikkerhet om ikke naboen får det samme, må ikke Norge slippe USA helt opp mot Russlands grenser. Det øker ikke sikkerheten verken for Norge eller Russland, norsk og russisk sikkerhet er udelelig. USA har helt andre interesser i våre områder.

Forsvarsministeren slår fast at avtalen ivaretar vår suverenitet. Hvordan kan han det når avtalen gir USA rett til å kontrollere de ”omforente områdene”, hva USA bringer inn og oppbevarer av militært utstyr, våpen og personell. Områdene skal nyte immunitet og være underlagt amerikansk jurisdiksjon. Norske myndigheter fraskriver seg retten til å inspisere amerikanske fartøy, fly og sivile amerikanske kjøretøy. USA har fritt leide til og fra basene. Norge kan verken straffeforfølge eller sørge for at norske lover, internasjonale menneskerettigheter eller norske faglige rettigheter blir fulgt på basene.

Continue reading “Hva er det vi sier ja til?”

Markering mot baseavtalen lørdag 19. februar kl. 13

Antikrigs-Initiativet aksjonerer igjen i Bergen sentrum – førstkommende lørdag 19. februar. Vi inviterer alle motstandere av baseavtalen til å delta – organisasjoner og enkeltpersoner.

Oppmøte: Vågsallmenningen 12, utenfor Kunsthall 3,14, kl. 13.00

Vi stiller med banneret Ingen amerikanske baser på norsk jord, og har med løpesedler som vi håper dere vil hjelpe oss å dele ut.

Vi vil bevege oss rundt på ulike steder i sentrum der vi gjør korte stopp og holder appeller. Målet er å skape oppmerksomhet rundt Solberg-regjeringens tilleggsavtale om forsvarssamarbeid mellom Norge og USA (Baseavtalen) og øke motstanden mot denne. Saken skal behandles i Stortinget våren 2022.

Vi håper å se flest mulig av dere på lørdag, velkommen!

Aksjon mot baseavtale med USA

Stortinget skal i løpet av våren ta stilling til regjeringen Solbergs avtale om «forsvarssamarbeid» med USA. Avtalen gir USA tillatelse til å etablere fire militærbaser på norsk jord. Antikrigs-Initiativet ser kampen mot amerikanske militærbaser på Rygge, Sola, Evenes og Ramsund som den viktigste striden dette halvåret. Her kan du lese hvorfor.

Ny løpeseddel fra Antikrigs-Initiativet: Norge må si nei til baseavtalen med USA!

AKI har allerede markert sitt standpunkt med flere aksjoner i Bergen sentrum, gjennom innlegg i aviser og ved å si tydelig ifra på sosiale medier. Heldigvis står vi ikke alene. Vi er med i et nasjonalt nettverk – Aksjon mot baseavtale med USA – som deler vår motstand. 5 politiske partier, 5 ungdomspartier, en rekke fredsgrupper, og LO i Oslo og Trondheim har foreløpig sluttet seg til nettverket. Program og liste over tilsluttede organisasjoner her.

Nettverket møtes jevnlig på Zoom. På siste møte ble det bestemt at lørdag 23. april blir «Nasjonal aksjonsdag». Antikrigs-Initiativet har allerede spennende planer for hvordan aksjonsdagen skal markeres i Bergen.

Flere fagforeninger, partier, ungdomsorganisasjoner, fredsbevegelser og andre organisasjoner er velkommen til å slutte seg til nettverket! E-postadressen til aksjonsnettverket er: mot.baseavtale@gmail.com. Aksjon mot baseavtale med USA har egen nettside, se her, og egen side på Facebook, se her.

SoMe-kampanje mot baseavtalen

Norge står i fare for å få fire amerikanske baser på norsk jord. Vi er mange i Norge i dag som jobber mot opprustning med tilhørende krigshissing. Antikrigs-Initiativet støtter en underskriftskampanje mot avtalen og arrangerer nå en plakat-kampanje på Facebook, Twitter og Instagram.

Vi ønsker å bli sterkere for å kunne ha politisk påvirkningskraft, og flere i befolkningen må få vite hva som står på spill. Vil du hjelpe?

Facebook, Twitter og Instagram er plattformer som foreløpig når ut til mange med begrensede midler. Din deltagelse vil gi størrelse på kampanjen. Del et bilde slik at denne kampanje kan fortsette i flere måneder fremover. Vi ser at det hjelper, bare de tre bildene over har nådd ut til mange tusen personer.

Bruk gjerne emneknaggene: #IngenAmerikanskeBaser #NyForsvarsPolitikk og/eller legg inn en lenke til oppropet (https://www.nobelwill.org/appell.html)

Print ut plakaten, ta bilde og del!

Antikrigs-Initiativet: Baseavtalen er en trussel mot freden

(Høringssvar fra Antikrigs-Initiativet på forslag om gjennomføring av tilleggsavtale om forsvarssamarbeid mellom Norge og USA)

Stortinget må avvise regjeringen Solbergs tilleggsavtale om forsvarssamarbeid mellom Norge og USA

Dette er ikke en del av av NATO-forpliktelsene til Norge, men en bilateral avtale med USA. Den nye avtalen innebærer:

– opprettelse av fire amerikanske militærbaser på norsk jord: Tre flybaser – på Rygge, Sola og Evenes, og en marinebase ved Ramsund Orlogsstasjon
– en total endring av norsk basepolitikk, slik den har lagt fast siden inngåelsen av NATO-medlemskapet i 1949
– et klart brudd på norsk sjølråderett

Om disse basene blir en realitet er det ikke et bidrag til forsvaret av Norge, men derimot et ledd i USAs strategi for å nedkjempe Russland. Rand Corporation uttrykker dette klart i sin rapport fra 2019, der det heter at målet for USA er “å forstrekke og destabilisere Russland”, med økonomiske sanksjoner og etablering av militærbaser i NATO-land. Rand Corporation – en 70 år gammel tenketank finansiert i stor grad av US Department of Defence, US Army, US Air Force og US Homeland Security – har ikke Norges interesser i tankene. De er påvirkningsagenter for det amerikanske militær-industrielle komplekset inn mot amerikanske beslutningstakere.

Amerikanske militærbaser i Norge er ikke i det norske folks interesse

Det norske Forsvaret blir mer og mer integrert i USAs aggressive, globale strategi og mindre og mindre en institusjon med oppgave å forvare vårt territorium i tilfelle av et militært angrep. I økende grad settes norske innsatstyrker inn i NATOs “out-of-area” operasjoner og også nå direkte underlagt amerikansk kommando, slik fregatten KNM “Fridtjof Nansen” for øyeblikket er, som støtteskip for det amerikanske hangarskipet USS “Harry S Truman”.

Continue reading “Antikrigs-Initiativet: Baseavtalen er en trussel mot freden”

Husk høringsfristen 8. desember

Antikrigs-Initiativet oppfordrer alle motstandere av regjeringen Solbergs tilleggsavtale om forsvarssamarbeid mellom Norge og USA til å sende inn sitt eget, personlige høringssvar der Stortinget anbefales å avvise avtalen. Stortinget skal behandle saken våren 2022, og det er viktig å synliggjøre motstand mot at USA får ta seg til rette på norsk jord med militærbaser der norske myndigheter ikke har adgang!

Her ser du de høringsuttalelsene som har kommet inn foreløpig (det har muligens kommet inn flere, det kan ta mange dager før innsendte uttalelser blir offentlig tilgjengelige).

Du registrerer ditt eget høringssvar på denne siden