Antikrigs-Initiativet: Baseavtalen er en trussel mot freden

(Høringssvar fra Antikrigs-Initiativet på forslag om gjennomføring av tilleggsavtale om forsvarssamarbeid mellom Norge og USA)

Stortinget må avvise regjeringen Solbergs tilleggsavtale om forsvarssamarbeid mellom Norge og USA

Dette er ikke en del av av NATO-forpliktelsene til Norge, men en bilateral avtale med USA. Den nye avtalen innebærer:

– opprettelse av fire amerikanske militærbaser på norsk jord: Tre flybaser – på Rygge, Sola og Evenes, og en marinebase ved Ramsund Orlogsstasjon
– en total endring av norsk basepolitikk, slik den har lagt fast siden inngåelsen av NATO-medlemskapet i 1949
– et klart brudd på norsk sjølråderett

Om disse basene blir en realitet er det ikke et bidrag til forsvaret av Norge, men derimot et ledd i USAs strategi for å nedkjempe Russland. Rand Corporation uttrykker dette klart i sin rapport fra 2019, der det heter at målet for USA er “å forstrekke og destabilisere Russland”, med økonomiske sanksjoner og etablering av militærbaser i NATO-land. Rand Corporation – en 70 år gammel tenketank finansiert i stor grad av US Department of Defence, US Army, US Air Force og US Homeland Security – har ikke Norges interesser i tankene. De er påvirkningsagenter for det amerikanske militær-industrielle komplekset inn mot amerikanske beslutningstakere.

Amerikanske militærbaser i Norge er ikke i det norske folks interesse

Det norske Forsvaret blir mer og mer integrert i USAs aggressive, globale strategi og mindre og mindre en institusjon med oppgave å forvare vårt territorium i tilfelle av et militært angrep. I økende grad settes norske innsatstyrker inn i NATOs “out-of-area” operasjoner og også nå direkte underlagt amerikansk kommando, slik fregatten KNM “Fridtjof Nansen” for øyeblikket er, som støtteskip for det amerikanske hangarskipet USS “Harry S Truman”.

Continue reading “Antikrigs-Initiativet: Baseavtalen er en trussel mot freden”

Ingen amerikanske baser!

Lørdagens ambulerende markering i Bergen sentrum ble gjennomført i god stil, og med flere appellanter enn sist. Inntrykket er at folk ikke kjenner til at det legges til rette for amerikanske militærbaser i Norge. Etter denne markeringen er det imidlertid langt flere bergensere som er opplyst om saken.

Åse Møller-Hansen var en av appellantene mot baseavtalen

Antikrigs-Initiativet planlegger flere aksjoner i nær fremtid.

Video og bilder av David Watson, og enda flere kan sees her.

Norges frihet og fremtid

Av Fredrik S. Heffermehl, jurist og forfatter, siste bok «Medaljens bakside».

Nær hundre instanser i Norge sitter nå og biter i blyanten og tenker på hvilket svar de skal gi til Forsvarsdepartementet om avtalen av april i år som skal gi USA fire militære baser i Norge. For å forberede en proposisjon til Stortinget har FD bedt de fleste departementene, forsvar og etterretning, fagforbund og foreninger om å si hva de mener. Blant dem fins domstoler, påtalemyndighet, juristorganisasjoner som sikkert vil handle om de store betenkelighetene ved å gi amerikanerne immunitet og egen rettshåndhevelse over sine mannskaper i Norge – om avtalen skulle bli vedtatt.

Jeg håper alle de nær hundre høringsinstansene som skal gi uttalelse i saken ikke tenker rutinemessig at enhver styrking av militær slagkraft er av det gode. FD har uttrykkelig bedt om uttalelser om hvorvidt avtalen i det hele tatt bør inngås. Svaret på det bør være et klart nei skrev jeg på vegne av Nobel Peace Prize Watch i en høringsuttalelse 1.11 2021. Det har inntil Solberg-regjeringen kom vært selvsagt for Norge å ikke øke spenningen overfor Russland, vi har hatt en basepolitikk som hindrer fremmede baser og unngått provoserende militærøvelser.

Men den fremste, avgjørende, grunnen, for et norsk nei er at baseplanen seiler under falsk flagg. USA har for sin del helt andre planer enn de som er presentert for det norske folk. Ut fra rapporter fra tenketanken Rand Corporation (som Solberg-regjeringen mottok militære råd fra) vet vi hva det er tale om – med åpne øyne og overlegg skal vi bistå i USAs planer for å ødelegge Russland. Dette er påvist både i min siste bok og i KK 9.10 2021 om «USA – en livsfarlig alliert». Vil Stortinget virkelig la Norge bli brukt til noe slikt? Baseavtalen er verken moralsk eller lovlig. Og absolutt ikke smart, en småstat bør avslå å rigge scenen for stormaktenes krigsteater.

I Bergen aksjonerte Antikrigs-Initiativet mot baseavtalen 13. november, lørdag 27. november blir det ny aksjon
Continue reading “Norges frihet og fremtid”

Amerikanske baser i Norge er ikke i det norske folks interesser

Denne appellen ble holdt av Nikolai Østgaard, nestleder i Antikrigs-Initiativet, på “Ingen amerikanske baser på norsk jord” – en ambulerende markering med flere stoppesteder i Bergen sentrum lørdag 13. november.

” – Rett før Solberg-regjeringen gikk av fremmet de forslag om ny base-avtale med USA. Den skal behandles i Stortinget til våren.

Den er lagt ut til høring, med svarfrist 8. desember. Alle kan sende inn sitt svar.

Nye baseavtalen betyr:

  • Opprettelse av 4 permanente amerikanske militær baser i Norge: 3 flybaser: en på Rygge, en på Sola og en på Evenes, og tillegg en marinebase ved Ramsund Orlogsstasjon i Troms
  • En total endring av norsk basepolitikk (fra 1949)
  • Et brudd på norsk sjølråderett
  • Det norske militære blir mer og mer en integrert del av USAs aggressive globale strategi og mindre og mindre et forsvar av Norge
  • Ikke for å forsvare Norge, men å nedkjempe Russland

Rand Corporation beskrev i en rapport av 2019 at målet for USA er «Å forstrekke og destabilisere Russland» («Overstretching and Destabilising Russia»), med økonomisk krigføring og med anlegg av militære baser i NATO land:

Rand Corporation: 70 år gammel Tenke-tank, med vekt på militære spørsmål, mer enn 50% av deres budsjett er finansiert av US department of defense, US Army, US Air Force og US Homeland Security

  • Amerikanske baser i Norge er ikke i det norske folks interesser
  • Bruk din demokratiske rett og send inn høringssvar innen 8. desember”

Aksjon i Bergen lørdag 13. november kl. 13.00

Antikrigs-Initiativet aksjonerer i Bergen sentrum førstkommende lørdag 13. november kl. 13.00. Vi inviterer alle som har anledning til å delta.

Vi har laget et 10 meter langt banner med teksten

og har trykket opp løpesedler som vi håper dere vil hjelpe oss å dele ut.

Oppmøte: Vågsallmenningen 12, utenfor Kunsthall 3,14, kl. 12.30

Vi vil deretter bevege oss rundt på ulike steder i sentrum: Sjøfartsmonumentet, Fisketorget, Bryggen … Det blir mye folk i sentrum på lørdag, med åpning av Julemarked og melding om fint vær (!)

Aksjonens mål er å skape oppmerksomhet rundt Solberg-regjeringens tilleggsavtale om forsvarssamarbeid mellom Norge og USA (Baseavtalen) og øke motstanden mot denne. Saken skal behandles i Stortinget våren 2022.

Publikum oppfordres til å signere oppropet mot avtalen og til å sende inn sine egne høringsuttalelser innen fristen 8. desember.

Vi gjør oppmerksom på Fredrik S. Heffermehls artikkel Sannheten om USAs intensjon med baseavtalen må bli kjent, som ligger ute på våre nettsider. Den gir et godt bilde av hva som står på spill.

Antikrigs-Initiativet har ellers sluttet seg til “Aksjon mot baseavtale med USA” – et samarbeidsutvalg og nettverk for å informere om aktiviteter og markeringer i protest mot baseavtalen mellom USA og Norge.