Noreg som USA sin 53. stat?

Av Ivar Tveito Jørdre, styremedlem i Antikrigs-Initiativet. Fyrst publisert i avisa Hordaland på nett, 05.06.23

Noreg er heilt knytt opp til USA. Dette visast tydeleg ved val av F-35 kampfly og som også kan mangle nok flyteknikarar til at flya fullt ut kjem på vengjene i tida frametter og dermed ikkje klar til forsvaret av Noreg. Og det er endå meir tydeg i vår puddelsvinging i det siste.

Den såkalla «rullerande» USAnske troppetilværet i Noreg er tull og manipulering frå ende til annan. Det har lenge vore frykta av mange at dei soldatar som ifølgje den førre blå-regjering berre skulle vera på Værnes i korte periodar, no er her permanent.

Det liknar veldig på ein byrjande USAnsk minibase. Basepolitikken til Noreg, som har vore fast i over 70 år og forankra i ingen utanlandske basar på norsk jord, står i alle fall på spel, om ikkje for fall i det heile.

Det er omlag 350 USAnske soldatar som til ei kvar tid er på Værnes. Den førre regjeringa og noverande har i tillegg utstasjonering av mellom 300 og 400 USAnske soldatar i Troms.

Bombefly av typen B-1B Lancers vart utplassert på Ørland flystasjon i februar 2021. Dei kan bera atombomber. Dette er første gong i nyare tid at USAnske bombefly utplasserast på ein norsk flybase.

Om ikkje alt dette er å gå lenger vekk frå tidlegare norsk basepolitikk enn nokon gong, ja, så veit ikkje eg kva opptrapping og spenning er!

I lengre tid har Noreg steg for steg gått tettare og tettare inn i USA sin strategiske militærplan for nordområda, dette har forsterka seg etter Russland sin invasjon i Ukraina i februar 2022. For ytterlegare å statuera sin militære makt har no USA sendt sitt største krigsskip, hangarskipet USS Gerald R. Ford, til Noreg og Oslo. På «venskapsvisitt» sjølvsagt! Det er jo det ein brukar slike store krigsskip til, ikkje sant?

Det alvorlege med denne vitjinga og med alt det andre eg har nemnt er at spenninga i nordområda ikkje vert mindre, men vil auke. Vil USA no nytte høvet i nord no når Russland brukar store ressursar i Ukraina og dermed er svekka i nord? Krigsskipet siglar etterkvart nordover langs norskekysten og skal øve med store delar av det norske forsvaret, vert det sagt.

Men, kva for øvingar og kor langt nord skipet skal, vil ikkje Forsvaret ut med. Russarane finn det vel ut likevel.

Til slutt nokre ord frå professor ved Forsvarets høgskole, Tormod Heier, for eit par år sidan. «Norge trekkes aktivt inn i stormaktsrivaliseringen mellom Russland og USA. Det øker sannsynligheten for at Norge blir en slagmark for USA og Russland hvis det skulle bli en konflikt eller en krise som spinner ut av kontroll

Er det eit slikt mogleg framtidig «krigslandskap» me ønskjer oss?

Og forresten, kvar er «fredsnasjonen» Noreg opp i alt dette? Kvar er det norske folk sin motstand mot opprustning og for avspenning?

Stortinget må avvise baseavtalen med USA

Stortinget skal til våren ta stilling til om USA skal få etablere 4 militærbaser på norsk jord – på flyplassene Rygge, Sola, Evenes og Ramsund orlogsstasjon. Den solide, borgerlige avisa Aftenposten skriver at den nye avtalen om forsvarssamarbeid mellom Norge og USA – baseavtalen – gir amerikanerne et historisk militært fotfeste i Norge.

Appell ved Terje Alnes på markering mot baseavtalen, i Bergen 19. februar 2022. Foto: Dave Watson.

Ifølge avisa skal amerikanske avdelinger få operere i Norge som om de var i USA. Amerikanerne skal ta med eget utstyr til basene, som Norge ikke får innsyn i. Amerikanske militære og sivile skal kunne reise fritt inn og ut av landet. USA skal være politi for egne soldater og sivile, også om de begår lovbrudd på fritida, utenfor basene. Det betyr at Norge avgir nasjonal sjølråderett og i praksis reserverer deler av norsk territorium til en fremmed makt.

Den internasjonale juristorganisasjonen ICJ advarer om at baseavtalen kan føre til at fanger blir torturert på norsk territorium, uten at den norske staten kan gripe inn. ICJ sier at Norge og USA er «på helt forskjellige planeter» når det gjelder hva folkeretten tillater, særlig i krig og konflikt. Juristorganisasjonen viser til eksempler på at USA har brukt baser de har i allierte land, i forbindelse med transport og tortur av fanger tatt i den såkalte «krigen mot terror». Det kan også skje i Norge slik avtalen nå er utformet.

Continue reading “Stortinget må avvise baseavtalen med USA”

Hva er det vi sier ja til?

Av Bitte Vatvedt, med i nettverket «Aksjon mot baseavtale med USA». Kronikken sto først på trykk i Klassekampen 14. februar.

I følge forsvarsministeren styrker baseavtalen med USA Norges sikkerhet. Det står ikke til troende. Baseavtalen med USA handler IKKE om norsk sikkerhet, men den styrker USAs stormaktsinteresser.

Vi ba om en åpen og demokratisk debatt om avtalen. Det har vært temmelig tyst. Både fra den forrige regjeringen som inngikk avtalen med USA, og den nye.

2. februar i år sendte Forsvarsminister Odd Roger Enoksen ut en artikkel som Forsvarets Forum videreformidlet. En tale for beroligelse av folket om at avtalen er helt uproblematisk og inngått for å styrke Norges sikkerhet. Avtalen har vært ute på høring og det har kommet inn uvanlig mange høringssvar fra bredt i fredsbevegelsen, fagbevegelsen, ulike militær- og juridisk ekspertise. Disse er entydig kritiske til avtalen. Det har tydeligvis ikke gjort merkbart inntrykk på Forsvarsministeren.

“Aksjon mot baseavtale med USA” er et aksjonsnettverk for å dele informasjon om protester mot forslag til utvidet militær baseavtale mellom USA og Norge.

Det skaper dyp uro når Forsvarsministeren slår fast at Norge har sammenfallende sikkerhetspolitiske interesser med USA uten å forklare hvordan lille Norge har sammenfallende sikkerhetsinteresser med verdens største og aggressive supermakt, USA. Det er lille Norge som er nabo med Russland. Hvis vi erkjenner at vi ikke kan oppnå sikkerhet om ikke naboen får det samme, må ikke Norge slippe USA helt opp mot Russlands grenser. Det øker ikke sikkerheten verken for Norge eller Russland, norsk og russisk sikkerhet er udelelig. USA har helt andre interesser i våre områder.

Forsvarsministeren slår fast at avtalen ivaretar vår suverenitet. Hvordan kan han det når avtalen gir USA rett til å kontrollere de ”omforente områdene”, hva USA bringer inn og oppbevarer av militært utstyr, våpen og personell. Områdene skal nyte immunitet og være underlagt amerikansk jurisdiksjon. Norske myndigheter fraskriver seg retten til å inspisere amerikanske fartøy, fly og sivile amerikanske kjøretøy. USA har fritt leide til og fra basene. Norge kan verken straffeforfølge eller sørge for at norske lover, internasjonale menneskerettigheter eller norske faglige rettigheter blir fulgt på basene.

Continue reading “Hva er det vi sier ja til?”

Aksjon mot baseavtale med USA

Stortinget skal i løpet av våren ta stilling til regjeringen Solbergs avtale om «forsvarssamarbeid» med USA. Avtalen gir USA tillatelse til å etablere fire militærbaser på norsk jord. Antikrigs-Initiativet ser kampen mot amerikanske militærbaser på Rygge, Sola, Evenes og Ramsund som den viktigste striden dette halvåret. Her kan du lese hvorfor.

Ny løpeseddel fra Antikrigs-Initiativet: Norge må si nei til baseavtalen med USA!

AKI har allerede markert sitt standpunkt med flere aksjoner i Bergen sentrum, gjennom innlegg i aviser og ved å si tydelig ifra på sosiale medier. Heldigvis står vi ikke alene. Vi er med i et nasjonalt nettverk – Aksjon mot baseavtale med USA – som deler vår motstand. 5 politiske partier, 5 ungdomspartier, en rekke fredsgrupper, og LO i Oslo og Trondheim har foreløpig sluttet seg til nettverket. Program og liste over tilsluttede organisasjoner her.

Nettverket møtes jevnlig på Zoom. På siste møte ble det bestemt at lørdag 23. april blir «Nasjonal aksjonsdag». Antikrigs-Initiativet har allerede spennende planer for hvordan aksjonsdagen skal markeres i Bergen.

Flere fagforeninger, partier, ungdomsorganisasjoner, fredsbevegelser og andre organisasjoner er velkommen til å slutte seg til nettverket! E-postadressen til aksjonsnettverket er: mot.baseavtale@gmail.com. Aksjon mot baseavtale med USA har egen nettside, se her, og egen side på Facebook, se her.

Antikrigs-Initiativet: Baseavtalen er en trussel mot freden

(Høringssvar fra Antikrigs-Initiativet på forslag om gjennomføring av tilleggsavtale om forsvarssamarbeid mellom Norge og USA)

Stortinget må avvise regjeringen Solbergs tilleggsavtale om forsvarssamarbeid mellom Norge og USA

Dette er ikke en del av av NATO-forpliktelsene til Norge, men en bilateral avtale med USA. Den nye avtalen innebærer:

– opprettelse av fire amerikanske militærbaser på norsk jord: Tre flybaser – på Rygge, Sola og Evenes, og en marinebase ved Ramsund Orlogsstasjon
– en total endring av norsk basepolitikk, slik den har lagt fast siden inngåelsen av NATO-medlemskapet i 1949
– et klart brudd på norsk sjølråderett

Om disse basene blir en realitet er det ikke et bidrag til forsvaret av Norge, men derimot et ledd i USAs strategi for å nedkjempe Russland. Rand Corporation uttrykker dette klart i sin rapport fra 2019, der det heter at målet for USA er “å forstrekke og destabilisere Russland”, med økonomiske sanksjoner og etablering av militærbaser i NATO-land. Rand Corporation – en 70 år gammel tenketank finansiert i stor grad av US Department of Defence, US Army, US Air Force og US Homeland Security – har ikke Norges interesser i tankene. De er påvirkningsagenter for det amerikanske militær-industrielle komplekset inn mot amerikanske beslutningstakere.

Amerikanske militærbaser i Norge er ikke i det norske folks interesse

Det norske Forsvaret blir mer og mer integrert i USAs aggressive, globale strategi og mindre og mindre en institusjon med oppgave å forvare vårt territorium i tilfelle av et militært angrep. I økende grad settes norske innsatstyrker inn i NATOs “out-of-area” operasjoner og også nå direkte underlagt amerikansk kommando, slik fregatten KNM “Fridtjof Nansen” for øyeblikket er, som støtteskip for det amerikanske hangarskipet USS “Harry S Truman”.

Continue reading “Antikrigs-Initiativet: Baseavtalen er en trussel mot freden”

Ingen amerikanske baser!

Lørdagens ambulerende markering i Bergen sentrum ble gjennomført i god stil, og med flere appellanter enn sist. Inntrykket er at folk ikke kjenner til at det legges til rette for amerikanske militærbaser i Norge. Etter denne markeringen er det imidlertid langt flere bergensere som er opplyst om saken.

Åse Møller-Hansen var en av appellantene mot baseavtalen

Antikrigs-Initiativet planlegger flere aksjoner i nær fremtid.

Video og bilder av David Watson, og enda flere kan sees her.

Norges frihet og fremtid

Av Fredrik S. Heffermehl, jurist og forfatter, siste bok «Medaljens bakside».

Nær hundre instanser i Norge sitter nå og biter i blyanten og tenker på hvilket svar de skal gi til Forsvarsdepartementet om avtalen av april i år som skal gi USA fire militære baser i Norge. For å forberede en proposisjon til Stortinget har FD bedt de fleste departementene, forsvar og etterretning, fagforbund og foreninger om å si hva de mener. Blant dem fins domstoler, påtalemyndighet, juristorganisasjoner som sikkert vil handle om de store betenkelighetene ved å gi amerikanerne immunitet og egen rettshåndhevelse over sine mannskaper i Norge – om avtalen skulle bli vedtatt.

Jeg håper alle de nær hundre høringsinstansene som skal gi uttalelse i saken ikke tenker rutinemessig at enhver styrking av militær slagkraft er av det gode. FD har uttrykkelig bedt om uttalelser om hvorvidt avtalen i det hele tatt bør inngås. Svaret på det bør være et klart nei skrev jeg på vegne av Nobel Peace Prize Watch i en høringsuttalelse 1.11 2021. Det har inntil Solberg-regjeringen kom vært selvsagt for Norge å ikke øke spenningen overfor Russland, vi har hatt en basepolitikk som hindrer fremmede baser og unngått provoserende militærøvelser.

Men den fremste, avgjørende, grunnen, for et norsk nei er at baseplanen seiler under falsk flagg. USA har for sin del helt andre planer enn de som er presentert for det norske folk. Ut fra rapporter fra tenketanken Rand Corporation (som Solberg-regjeringen mottok militære råd fra) vet vi hva det er tale om – med åpne øyne og overlegg skal vi bistå i USAs planer for å ødelegge Russland. Dette er påvist både i min siste bok og i KK 9.10 2021 om «USA – en livsfarlig alliert». Vil Stortinget virkelig la Norge bli brukt til noe slikt? Baseavtalen er verken moralsk eller lovlig. Og absolutt ikke smart, en småstat bør avslå å rigge scenen for stormaktenes krigsteater.

I Bergen aksjonerte Antikrigs-Initiativet mot baseavtalen 13. november, lørdag 27. november blir det ny aksjon
Continue reading “Norges frihet og fremtid”

Amerikanske baser i Norge er ikke i det norske folks interesser

Denne appellen ble holdt av Nikolai Østgaard, nestleder i Antikrigs-Initiativet, på “Ingen amerikanske baser på norsk jord” – en ambulerende markering med flere stoppesteder i Bergen sentrum lørdag 13. november.

” – Rett før Solberg-regjeringen gikk av fremmet de forslag om ny base-avtale med USA. Den skal behandles i Stortinget til våren.

Den er lagt ut til høring, med svarfrist 8. desember. Alle kan sende inn sitt svar.

Nye baseavtalen betyr:

  • Opprettelse av 4 permanente amerikanske militær baser i Norge: 3 flybaser: en på Rygge, en på Sola og en på Evenes, og tillegg en marinebase ved Ramsund Orlogsstasjon i Troms
  • En total endring av norsk basepolitikk (fra 1949)
  • Et brudd på norsk sjølråderett
  • Det norske militære blir mer og mer en integrert del av USAs aggressive globale strategi og mindre og mindre et forsvar av Norge
  • Ikke for å forsvare Norge, men å nedkjempe Russland

Rand Corporation beskrev i en rapport av 2019 at målet for USA er «Å forstrekke og destabilisere Russland» («Overstretching and Destabilising Russia»), med økonomisk krigføring og med anlegg av militære baser i NATO land:

Rand Corporation: 70 år gammel Tenke-tank, med vekt på militære spørsmål, mer enn 50% av deres budsjett er finansiert av US department of defense, US Army, US Air Force og US Homeland Security

  • Amerikanske baser i Norge er ikke i det norske folks interesser
  • Bruk din demokratiske rett og send inn høringssvar innen 8. desember”