Appell ved Susanne Urban fra IKFF

«Internasjonal kvinneliga for fred og frihet/IKFF-Bergen har henvendt seg til hver enkel bystyrerepresentant og til nasjonale myndigheter med oppfordring om å redegjøre for vår trygghet i tilfelle atomforurensning. Vi fikk ingen svar.»

Susanne Urban fra Internasjonal Kvinneliga for Fred og Frihet (IKFF) holdt denne appellen på markeringen mot anløp av atomubåter til Haakonsvern marinebase lørdag 20. mars:

Susanne Urban, Internasjonal Kvinneliga for Fred og Frihet

Vi har arbeidet med ulike informasjonskampanjer mot atomubåter i matfatet vårt siden 2015. Norge har 103.000 km kystlinje, tilsvarende 2,5 ganger rundt ekvator. Dermed blir FNs bærekraftmål nr.14 spesielt viktig for oss: “Bevare og bruke hav og marine ressurser på en måte som fremmer bærekraftig utvikling”. Men Statens strålevern advarer i sin rapport allerede i oktober 2018: ”Økningen i anløpene til Norge medfører en økt risiko for at Norge kan bli berørt av en større eller mindre hendelse i et reaktordrevet fartøy. Grunnstøting, kollisjon, lekkasje, brann eller alvorlig reaktorhavari vil kreve håndtering fra norske myndigheter.”

Hvordan ”håndteres” et eventuelt radioaktivt utslipp til havs? Internasjonal kvinneliga for fred og frihet/IKFF-Bergen har henvendt seg til hver enkel bystyrerepresentant og til nasjonale myndigheter med oppfordring om å redegjøre for vår trygghet i tilfelle atomforurensning. Vi fikk ingen svar.

De nordlige havområdene inneholder enorme ressurser. Fiskerinæringen utgjør ryggraden i kyst-Norge. Fiske, havbruk og foredling sysselsetter over 30.000 personer. Med en eksportverdi på 99 milliarder kroner i 2018, er produksjon av fisk og fiskeprodukter Norges nest største eksportnæring. Derfor må vi forvalte havets levende ressurser på en forsvarlig og bærekraftig måte, fritt for forurensning fra oljesøl, plast, medisiner, gruveslam og – uten radioaktivitet. Radioaktivitet akkumuleres, og får størst konsentrasjon på toppen av næringskjeden. Der er vi.

Continue reading “Appell ved Susanne Urban fra IKFF”

Appell ved Saima Akhtar fra Norske leger mot atomvåpen

«Vi ønsker ikke atomvåpen i våre havner. Vi ønsker ikke en økt trussel for den norske befolkningen. Vi ønsker oss en tryggere verden uten atomvåpen.»

Saima Aktar fra Norske leger mot atomvåpen var en av appellantene på dagens markering mot anløp av atomubåter til Haakonsvern. Her er hennes appell:

Saima Naz Akhtar, rådsmedlem i Norske leger mot atomvåpen

Kjære alle sammen

Tusen takk for at dere har møtt opp i dag i dette været, men så er vi jo i Bergen, hva annet kan en forvente?

Mitt navn er Saima Akhtar og jeg rådsmedlem i Norske leger mot atomvåpen.

De siste årene har det vært en kraftig økning i antall atomdrevne militære ubåter i norskefarvann. Et viktig spørsmål er om disse ubåtene som anløper norske havner i dag har atomvåpen ombord.

Norske myndigheter har i dag ingen mulighet til å verifisere om disse ubåtene har atomvåpen. Dersom dette viser seg å være tilfellet, er dette et alvorlig brudd på norsk atomvåpenpolitikk. Slik tilbakeholding av informasjon gjør Norge i dårlig stand til å etterprøve det viktigste prinsippet i norsk atomvåpenpolitikk: ingen atomvåpen på norsk jord i fredstid.

Tidligere har det vært Norges strategi å unngå unødig provokasjon, men utviklingen vi ser nå med økt alliert tilstedeværelse bidrar til det motsatte. Vi tilrettelegger for at stormaktene kommer tettere på hverandre i våre nærområder, noe som øker usikkerheten og faren for at spente situasjoner kan eskalere.

Dagens internasjonale klima er dårligere enn på lang tid. Med et økt spenningsnivå utgjør også atomvåpen en stadig større trussel. Dagens atomvåpenarsenal er kanskje mindre i antall, men de utgjør en større trussel.

Om atomvåpen bli brukt med eller uten overlegg vil det ha katastrofale humanitære konsekvenser. Dette gjelder også atomvåpen ombord på ubåter i norske farvann. De menneskelige og økologiske konsekvensene vil være forferdelige. Derfor er det så viktig at vi sier nei takk til dette.

Den 22. januar i år trådte FNs atomvåpenforbud i kraft. Med dette regelverket har vi endelig et juridisk bindende dokument som forbyr atomvåpen. Til tross for at 8 av 10 nordmenn ønsker et forbud mot atomvåpen, har dagens regjering valgt å la være å signere det. 

Dette må vi få endret på! Sammen kan vi si ifra til den norske regjeringen at vi ønsker ikke atomvåpen i våre havner. Vi ønsker ikke en økt trussel for den norske befolkningen. Vi ønsker oss en tryggere verden uten atomvåpen. Dette kan du være med på ved å signere Opprop om atomubåtanløp ved Haakonsvern og dere kan melde dere inn i Leger mot atomvåpen. Og selv om du ikke er lege er du mer enn hjertelig velkommen i vår organisasjon. Sammen er vi sterke! 

Tusen takk for meg.

Signer oppropet: Vi krever at Haakonsvern stenges for anløp av atomubåter

Risikoen ved flytende atomkraftverk (atomubåter)

Ingen vil ha et atomkraftverk i nabolaget. Når en atomubåt anløper Haakonsvern er det i realiteten et flytende atomkraftverk som besøker oss.

Når det ropes varsku mot den faren som anløp av atomubåter representerer for nærområdene Loddefjord, Vadmyra, Mathopen og Hetlevikåsen er det særlig to reaksjoner som er typiske. Enten at dette er helt ukjent for folk, eller at det ikke er noe problem – «det har aldri skjedd noen ulykke før». Men at det ikke har skjedd noen ulykke hittil er ingen garanti for at det ikke kan inntreffe i fremtiden, og særlig om antall anløp fortsetter å stige.

Twittermelding fra U.S. European Command i Stuttgart om at atomubåten USS “Minnesota” laster torpedoer på Haakonsvern

Både Fylkeskommunen og Bergen kommune laget i 2014 ROS-analyser (Risiko- og sårbarhetsanalyser) der faren ved anløp av reaktordrevne fartøy til Haakonsvern ble vurdert. Vurderingen var at det er mindre sannsynlig eller usannsynlig at det kan skje en atomulykke i forbindelse med slike besøk. Men analysene slår samtidig fast at hvis en ulykke skjer vil det medføre alvorlige konsekvenser for miljø, liv og helse (akutte stråleskader) og materielle verdier.

Continue reading “Risikoen ved flytende atomkraftverk (atomubåter)”