Vedtekter

VEDTEKTER FOR ANTIKRIGS-INITIATIVET

Vedtatt av stiftelsesmøtet 11. juni 2019, revidert av årsmøtet 02. juni 2021 (§ 14)

§ 1 Formål

Antikrigs-initiativet har som formål å arbeide mot krig og for fredelige løsninger på konflikter, nasjonalt og internasjonalt.

Se Plattform for Antikrigs-initiativet her.

§ 2 Organisatorisk tilknytning

Antikrigs-initiativet er en frittstående organisasjon, uten binding til andre organisasjoner.

§ 3 Medlemmer

Medlemskap i Antikrigs-initiativet er åpent for enkeltpersoner. Det er åpent for støttemedlemskap for organisasjoner.

§ 4 Stemmerett og valgbarhet
Alle medlemmer har stemmerett og er valgbare til tillitsverv i organisasjonen.

§ 5 Kontingent

Kontingenten fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis.

Medlemmer som skylder kontingent for mer enn ett år, har ikke stemmerett eller andre rettigheter, og kan av styret strykes som medlem av foreningen. Strykes et medlem, kan det ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt.

§ 6 Tillitsvalgtes godtgjørelse

Tillitsvalgte KAN motta rimelig honorar for sitt arbeid samt refusjon for faktiske utgifter, inkludert tapt arbeidsfortjeneste. Utgifter til godtgjørelse og refusjon for faktiske utgifter skal fremgå av budsjett og regnskap. Retningslinjer utarbeides av styret.

§ 7 Årsmøte

Årsmøtet er Antikrigs-initiativets høyeste myndighet. Årsmøtet holdes hvert år innen slutten av april og innkalles av styret med 1 måneds varsel med skriftlig melding til medlemmene. Forslag som skal behandles på årsmøtet skal være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest 1 uke før årsmøtet.

Alle medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller media til å være til stede.

Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmer som møter. Ingen har mer enn en stemme, og stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt. Med mindre annet er bestemt skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.

§ 8 Årsmøtets oppgaver

Årsmøtet skal:

Behandle styrets årsmelding
Behandle regnskapet for siste år i revidert stand
Behandle innkomne forslag
Fastsette kontingenten
Vedta budsjett for kommende år

Velge:
a. Styremedlemmer. Dvs. leder, nestleder(e), sekretær, økonomiansvarlig, i alt inntil 15 styremedlemmer. Øvrige verv fordeles av Styret selv.
b. Revisor(er).
c. Valgkomite

§ 9 Ekstraordinære årsmøter

Ekstraordinære årsmøter holdes når styret bestemmer det, eller minst en tredjedel av de stemmeberettigede medlemmene krever det.

Møteinnkallelse og vedtak skjer etter samme regler som for ordinære årsmøter.

§ 10 Antikrigs-initiativet ledes av styret som er høyeste myndighet mellom årsmøtene.

Styret skal:
Iverksette det årsmøtet har bestemt
Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide instruks for disse
Administrere og føre nødvendig kontroll med Antikrigs-initiativet sin økonomi og eiendeler i henhold til de til enhver tid gjeldende instrukser og bestemmelser
Representere Antikrigs-initiativet utad. Styret kan også gi medlemmer utenfor Styret mandat til å representere organisasjonen utad.

Leder/sekretær innkaller til styremøter ved behov. Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet gjelder det som styrelederen, eller stedfortreder utpekt av styreleder, har stemt for.

§ 11 Grupper/avdelinger

Antikrigs-initiativet kan organiseres med avdelinger og/eller grupper. Disse kan ledes av oppnevnte tillitspersoner. Antikrigs-initiativets styre bestemmer opprettelsen av avdelinger/grupper, og hvordan disse skal organiseres og ledes. Styret har plikt overfor årsmøtet til å rapportere om aktivitet i de ulike avdelinger/grupper.

For avdelinger/gruppers økonomiske forpliktelser hefter hele Antikrigs-initiativet, og avdelinger/grupper kan ikke inngå avtaler eller representere Antikrigs-initiativet utad uten styrets godkjennelse.

§ 12 Vedtektsendringer

Endringer i disse vedtekter kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene.

§ 13 Oppløsning (§ 13 kan ikke endres)

Oppløsning av Antikrigs-initiativet kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. For at oppløsning skal skje må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall.

Tilføyelse til vedtektene, vedtatt på årsmøtet 02.06.21:

§ 14
Arbeidet for en fredeligere verden starter med oss selv, hvordan vi snakker, hvem vi inkluderer og hvor mye vi lytter. AKI oppfordrer alle sine medlemmer til å være ambassadører for fred og forsoning også som privatpersoner og i sitt organisatoriske arbeid. Opplever noen ukultur er det i alles interesse at det tas opp. AKI skal oppleves trygt og være et godt sted å bedrive sitt politiske engasjement sammen med andre.