Skal vi leve av våpensalg?

Kan vi forsvare å ha en blomstrende næringsgren som produserer våpen og krigsmateriell? Er det ikke på tide å kreve et grønt skifte også for det mest destruktive av all industriproduksjon?

 

På oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har Samfunnsøkonomisk analyse (SØA) levert en rapport om 15 verdikjeder som har særlige styrker eller konkurransefortrinn i Norge. I rapporten «Verdikjeder i Norge» er «Våpen» et eget kapittel. Det overrasker muligens noen at våpenproduksjon defineres som en verdikjede, på linje med mat, energi, turisme osv. Men våpenproduksjon og –salg er noe Norge driver med i relativ stor stil.

Rapporten speiler situasjonen i 2018. Norge har i alt 33 virksomheter som produserer våpen, ammunisjon og annet militært utstyr. Produktene selges til både det norske forsvaret og eksporteres til andre land. Produksjonen kan kategoriseres i A-materiell (våpen og ammunisjon) og B-materiell (annet militært materiell). Høyteknologiske missiler og våpenammunisjon utgjør størsteparten av produksjonen i Norge.

Markedet for den norske våpenproduksjonen er globalt, og siden 2005 har det vært en økning i internasjonal våpenhandel. Norge har tatt del i veksten på verdensmarkedet. Norsk eksport av våpen, ammunisjon og annet militært materiell nådde en topp på 5,8 milliarder kroner i 2017. I overkant av 70 % av eksporten går til NATO-land, mens 13 % går til land i Midtøsten.

Totalt var 4.630 årsverk knyttet til denne verdikjeden, som skapte verdier for 4.770.000.000 kr. i 2018. De klart største aktørene er Kongsberg og NAMMO som til sammen sysselsatte 3.400 årsverk, mer enn 80 % av den totale sysselsettingen i verdikjeden.

De 15 største virksomhetene er hovedsakelig å finne på to steder på Østlandet, henholdsvis på Kongsberg og på Raufoss. Ca. 2.800 personer var sysselsatt i Kongsberg kommune, og 870 personer i Vestre Toten. I disse kommunene utgjør våpenprodusentene henholdsvis 18 % og 13 % av den samlede sysselsettingen.

I Antikrigs-initiativets plattform står det at «norsk våpenproduksjon må tas opp til fullstendig vurdering. All eksport av slikt materiell må undersøkes nøye og begrenses.» Land som mottar eller har mottatt norsk krigsmateriell er aktive i syv av ti pågående militære konflikter i Midtøsten! Dette er ikke akseptabelt.

Vi sier som Embla Regine Mathisen, leder i Changemaker:

«Vi nekter å gå med på at kurdere, saudiarabiske aktivister og jemenitter skal ofres for at Erna skal være kompis med Erdogan, Trump og Saudi-Arabias kronprins, Mohammad bin Salman. Det er på tide at Norge tar sitt moralske og prinsipielle ansvar ved å stanse eksporten av krigsmateriell til terrorstater i Midtøsten.»

Vi må omstille de høyteknologiske, norske våpenprodusentene!

Leave a Reply